Роз'яснення по 9 (амбулаторному) пакету що діють з 1 квітня 2023

Зміст

Національна служба здоров'я України (далі - НСЗУ) висловлює свою повагу та надає роз'яснення щодо принципу оплати послуг за пакетом медичних послуг

«Профілактика, діагностика, спостереження та лікування в амбулаторних умовах», а також щодо правил  ведення електронних медичних записів (далі - ЕМЗ) в електронній системі охорони здоров' я (далі -ЕСОЗ).

Важливо! Вимоги щодо ведення ЕМЗ, зазначені  у листі, запроваджуються з 01  квітня  2023  року,  але  рекомендується   внесення  ЕМЗ  відповідно  до  вимог, починаючи з   березня 2023 року.

Щодо  принципу  оплати  медичних  послуг  за  пакетом  «Профілактика, діагностика, спостереження та лікування в амбулаторних умовах»

Повідомляємо , що відповідно до Порядку реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2023 році, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2022 р. № 1464 (далі -Порядок), НСЗУ укладає договори із закладами охорони здоров 'я незалежно від форми власності, які отримали ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, що відповідають вимогам до надавача послуг з медичного обслуговування населення, з яким головними розпорядниками бюджетних коштів укладаються договори про медичне обслуговування населення, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28 березня 2018 р. № 391, та умовам закупівлі, якщо інше не визначено Порядком, на підставі поданих пропозицій про укладення договорів відповідно до Порядку укладення, зміни та припинення договору про медичне обслуговування населення за програмою  медичних гарантій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від  25  квітня 2018 р. № 410.

Відповідно до Порядку тариф на  медичю  послуги  передбачені специфікаціями за пакетом «Профілактика,  діагностика,  спостереження  та лікування в амбулаторних умовах» , визначається як глобальна ставка на місяць. Глобальна ставка на місяць розраховується як сума добутків кількості послуг, які надавач медичних послуг готовий надати протягом місяця, ставки на медичні послуги, яка становить 150 гривень, до якої застосовуються коригувальні коефіцієнти.

НСЗУ оплачує надані медичні послуги згідно з тарифами та коригувальними коефіцієнтами, визначеними в Порядку, на підставі звітів про медичні послуги, які подані надавачем медичних послуг та складені на підставі інформації, яку внесено до ЕСОЗ  не  пізніше  десятого  робочого  дня  після  закінчення   відповідного ЗВlТНОГО перюду.

Зазначаємо, що відповідно до  Порядку  у  2023  році  НСЗУ  не  оплачує медичні послуги, які надаються за направленнями  у  паперовій  формі,  крім випадків направлення пацієнтів, які тримаються в установах виконання покарань або слідчих ізоляторах Державної кримінально-виконавчої служби, а також у таборах та дільницях для тримання військовополонених.

Щодо внесення в ЕСОЗ інформації про надану медичну допомогу дорослим і дітям за пакетом «Профілактика, діагностика, спостереження та лікування в амбулаторних умовах»

Відповідно до Порядку ведення Реєстру медичних записів, записів про направлення та рецептів в ЕСОЗ, затвердженого наказом МОЗ від 28 лютого 2020 року № 587, сукупність всіх записів про пацієнта в Реєстрі складає електронну медичну карту пацієнта. Медичні записи, що внесені до Реєстру  відповідно  до цього Порядку, є первинною обліковою медичною документацією в електронній формі. Тому в ЕСОЗ необхідно вносити інформацію щодо всіх наданих медичних послуг і не вносити інформацію щодо ненаданих, оскільки це буде вважатися фальсифікацією медичної документації.

Для коректного внесення інформації до ЕСОЗ за допомогою медичної інформаційної системи (далі - МІС), яка підключена до центральної бази даних ЕСОЗ, з метою включення її до звіту про фактично надані медичні послуги, надаємо рекомендації щодо ведення  ЕМЗ, що свідчать про надану медичну допомогу, і маркуються як такі, що відносяться до пакету «Профілактика, діагностика, спостереження та лікування в амбулаторних умовах».

При наданні медичної допомоги в межах пакету «Профілактика, діагностика, спостереження та лікування в амбулаторних умовах» можуть створюватися такі типи епізодів:

 1. «Профілактика»
 2. «Діагностика»
 3. «Лікування»

Зазначаємо, що медична допомога в амбулаторних  умовах за напрямами:

 • «Реабілітація» надається та  оплачується  за  пакетом  «Реабілітаційна допомога дорослим  ідітям у амбулаторних умовах»;
 • «Паліативна допомога» надається та оплачується за пакетами «Мобільна паліативна медична допомога дорослим і дітям» та «Первинна медична допомога» (пункт 17 специфікацій).

Консультування фахівцями з реабілітації може відбуватися за типом епізоду  «Діагностика»   в  рамках  пакету  «Профілактика,   діагностика,   спостереження  та лікування в амбулаторних умовах».

Консультування та обстеження пацієнтів,  які потребують паліативної допомоги, може відбуватися за типом епізоду «Діагностика» пакету «Профілактика, діагностика, спостереження та лікування в амбулаторних умовах», крім тих обстежень, які визначено в переліку специфікацій пакетів «Мобільна паліативна медична допомога дорослим і дітям» (пункт 7) та «Первинна медична допомога» (пункти 4,5).

Звертаємо  увагу,  що   підходи   до   ведення   ЕМЗ,   кодування   діагнозів   та інтервенцій в різних типах епізодів дещо відрізняються.

Підстави надання послуги:

 • направлення лікаря з надання ПМД, якого обрано за декларацією  про вибір лікаря;
 • направлення шкуючого шкаря;
 • самозвернення до лікаря-акушера-гінеколога, лікаря-гінеколога дитячого та підліткового віку, лікаря-педіатра, лікаря-психіатра , лікаря-психіатра дитячого, лікаря-психіатра підліткового, лікаря-нарколога, лікаря-фтизіатра, лікаря-фтизіатра  дитячого;
 • самозвернення    до    лікаря,    у    якого    пацієнт/пацієнтка    із    хронічними захворюваннями перебуває під медичним наглядом;
 • самозвернення у невідкладному стані.

Щодо внесення в ЕСОЗ інформації про надану медичну допомогу дорослим і дітям за епізодом типу «ПРОФІЛАКТИКА»

Епізоди типу «Профілактика» створюються при проведенні обов'язкових медичних профілактичних оглядів учнів загальноосвітніх навчальних закладів, а також дітей до б років відповідно до чинного законодавства (пункт 18 специфікацій).    Крім    того,   ситуації,    при   яких    створюються    епізоди    типу «Профілактика», представлено у переліку можливих діагнозів, які можуть виступати як основні (додаток 1).

Профілактичні заходи, проведені пацієнтам з хронічними та гострими захворюваннями, кодуються в рамках епізоду «Лікування» пакету «Профілактика, діагностика,  спостереження  та лікування в амбулаторних умовах» або за пакетом «Первинна медична допомога».

Крок 1. Створення епізоду. Всі обстеження, які проводяться в межах одного комплексного профілактичного огляду, є одним епізодом. Це може бути плановий комплексний огляд дитини певного віку або огляд для отримання медичної довідки перед вступом у вищий навчальний заклад, або огляд дитини перед спортивними змаганнями тощо.

«Тип епізоду» - профілактика.

«Дата відкриття епізоду» є день першого консультування, огляду, обстеження пацієнта лікарем.

«Назва епізоду» - рекомендовано застосовувати «Профілактичний огляд» у разі проведення медичного огляду або «Імунізація» у разі проведення щеплень тощо.

«Лікуючий лікар» - зазначається ПІБ лікаря, який створив епізод.

Крок 2. Створення ЕМЗ «Взаємодія». Кожен спеціаліст,  який  оглядав пацієнта/пацієнтку, повинен створювати свою взаємодію.

«Підстава» - наявне направлення, відповідно до умов закупівлі медичних послуг.

«Місце надання послуг» - вказується місце надання послуг, в якому лікар консультував пацієнта/пацієнтку.

«Клас взаємодіі» - амбулаторна медична допомога.

«Виконавець» вказується лікар, який консультував пацієнта/пацієнтку.

«Тип взаємодії з пацієнтом» - вказується «візит пацієнта/пацієнтки в заклад» або «за межами медичного закладу та постійного перебування пацієнтів» (за умови проведення профілактичного огляду у навчальному закладі) або візит за місцем постійного перебування особи.

Крок 3. Основний діагноз - вказується діагноз з переліку Додатку 1.

 • Клінічний статус основного діагнозу - «активний» ,
 • Статус достовірності діагнозу - «заключний» або «попередній».

Крок 4. Додатковий (супутній) діагноз - можуть вказуватися неспецифічні відхилення від норми, виявлені під час огляду та обстежень, це можуть бути коди рубрик R та Z.

Крок 5. Проведені діі - опис проведених дій (консультувань/оглядів) відбувається за НК 026:2021 «Класифікатор медичних інтервенцій».

Зазначаємо, що в рамках одного профілактичного огляду пацієнту/пацієнтці можуть призначатися лабораторні та інструментальні обстеження. Рекомендовано для кодування таких обстежень створювати ЕМЗ «Діагностичний звіт».

Крок 6. Закриття епізоду - у разі проведення всіх консультувань та обстежень в рамках одного профілактичного огляду, всі направлення погашаються , епізод закривається.

Щодо внесення в ЕСОЗ інформації про надану медичну допомогу дорослим і дітям за епізодом типу «ДІАГНОСТИКА»

Епізод типу «Діагностика» створюються для проведення консультування та діагностичних обстежень пацієнта/пацієнтки без призначення лікування. При проведенні тільки одного обстеження можна створювати ЕМЗ  «Діагностичний звіт» за звичайним алгоритмом. Наприклад, співробітники лабораторних центрів можуть створювати діагностичні звіти без створення взаємодій, співробітники діагностичних центрів - діагностичні  звіти та процедури без створення взаємодій. У разі проведення декількох обстежень, рекомендовано створювати ЕМЗ «Епізод». Наприклад жінка самостійно (без  направлення)  звернулася  за  медичною допомогою до лікаря акушера-гінеколога , їй призначено та здійснено декілька обстежень для встановлення діагнозу або його зняття. Лікування (медикаментозне або інтервенційне) не призначалось. У такому випадку рекомендовано створювати епізод, в рамках якого обліковувати взаємодії та діагностичні звіти.

Крок 1. Створення епізоду (весь курс обстеження пацієнта/пацієнтки є одним епізодом).

«Тип епізоду» - діагностика.

«Дата відкриття епізоду» - є перший день надання медичних послуг.

«Назва       епізоду» - рекомендовано застосовувати код основного діагнозу.

«Лікуючий лікар» - зазначається ШБ лікаря, який створив епізод. Слід відзначити, що у даному випадку цей лікар не є лікуючим лікарем, а скоріше є модератором організації обстеження особи. 

Крок 2. Створення ЕМЗ «Взаємодія». Кожен спеціаліст, який консультував пацієнта/пацієнтку, повинен створити свою взаємодію.

«Підстава» - наявне направлення, відповідно до умов закупівлі медичних послуг.

«Місце надання послуг» - вказується місце надання послуг, в якому лікар консультував пацієнта/пацієнтку.

«Клас взаємодіі» - амбулаторна медична допомога.

«Виконавець» вказується лікар, який консультував пацієнта/пацієнтку.

«Тип взаємодії з пацієнтом» - вказується «візит пацієнта/пацієнтки в заклад» або «за місцем постійного перебування пацієнта».

Крок 3. Основний діагноз - вказується   діагноз за НК 025:2021 «Класифікатор хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я», можна використовувати коди класу R та Z. Статус достовірності діагнозу може бути  «активний», «попередній», «диференційований»; Клінічний    статус основного діагнозу – можуть бути «ремісія», «активний», «завершений», «рецидив», «вилікуваний».

Крок 4. Додатковий (супутній) діагноз - у разі потреби вказуються неспецифічні відхилення від норми, виявлені під час огляду та обстежень, наприклад, коди рубрик R70-R94.

Крок 5. Проведені дії - опис проведених дій відбувається за НК 026:2021 «Класифікатор медичних інтервенцій».

Рекомендовано в рамках відкритого  епізоду створювати взаємодії на консультування фахівцями, спеціалістами та діагностичні звіти - на інше обстеження.

Крок 6. Закриття епізоду - у разі проведення всіх консультувань та обстежень в рамках одного комплексного дослідження, всі направлення погашаються,  епізод закривається.

Щодо внесення в ЕСОЗ інформації про надану медичну допомогу дорослим і дітям за епізодом типу «ЛІКУВАННЯ»

Епізод за типом «лікування» створюється для лікування гострих станів та спостереження/лікування хронічних захворювань в осіб, які звернулися за медичною допомогою.

Рекомендуємо створювати вказані ЕМЗ у випадку призначення особам лікування та надання їм медичної допомоги, яке може відбуватися поряд з консультуванням та обстеженням.

У випадку звернення особи з гострими захворюваннями, станами, травмами за медичною допомогою в приймальне відділення закладу, який має амбулаторний пакет, відкривати епізод даного типу у випадках призначення особі лікування, яке можна проводити в амбулаторних умовах. У випадку проведення особі тільки консультування та/або обстеження (без призначення лікування,  надання допомоги), створювати епізод «Діагностика».

У випадку звертання особи з гострими станами/травмами за медичною допомогою в травматологічний пункт закладу, який має амбулаторний пакет, відкривати епізод даного типу у випадках призначення особі лікування та надання їй медичної допомоги. У випадку проведення тільки консультування та/або обстеження (без призначення лікування, надання медичної допомоги), створювати епізод «Діагностика».

У випадку надання медичної допомоги в умовах денного стаціонару створювати епізоди тільки типу «Лікування».

Алгоритм ведення ЕМЗ у випадку лікування пацієнтів з гострими станами.

Зазначаємо, що у разі звернення за медичною допомогою пацієнта/пацієнтки з хронічним захворюванням не з приводу цієї хвороби, такий пацієнт/пацієнтка буде вважатися як пацієнт з гострим станом. Наприклад, особа з цукровим діабетом звернулась у травматологічний пункт з  приводу ймовірного перелому руки. Особі проведено обстеження, встановлено діагноз перелом нижнього кінця променевої кістки, надано допомогу. Для пацієнта/пацієнтки з цукровим діабетом перелом є гострим станом, тому створюється епізод за правилами, вказаними нижче.

Крок 1. Створення епізоду (весь курс лікування пацієнта/пацієнтки є одним епізодом).

«Тип епізоду» - лікування.

«Дата відкриття епізоду» - є день першого консультування пацієнта/пацієнтки лікарем для визначення подальшого плану обстеження та лікування.

«Назва епізоду» - рекомендовано застосовувати код  основного діагнозу.

«Лікуючий лікар»  -зазначається  ШБ лікаря, який створив епізод. Такий лікар вважається лікуючим лікарем в рамках даного епізоду.

Крок 2. Створення ЕМЗ «Взаємодія»: 

«Підстава» - наявне направлення, відповідно до умов закупівлі медичних послуг.

«Місце надання послуг» - вказується місце надання послуг, в якому лікар консультував пацієнта/пацієнтку .

«Клас взаємодіі» - амбулаторна медична допомога.

«Виконавець» вказується лікар, який консультував пацієнта  або пацієнтку.

«Тип взаємодії з пацієнтом» - вказується «візит пацієнта/пацієнтки в заклад» або «за місцем перебування пацієнта».

Крок 3. Основний діагноз - вказується діагноз відповідно до НК025 :2021 -«Класифікатор хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я», можна використовувати коди класу R та Z.

Статус достовірності діагнозу - на початку обстеження та лікування статус достовірності може бути «активний», «попередній», «диференційований»;

Клінічний статус основного діагнозу - «активний».

Крок 4. Додатковий (супутній) діагноз - вказується діагноз(и) відповідно до НК 025:2021 - «Класифікатор хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я».

Крок  5.  Створення  Плану  лікування.  Зазначаємо,  що  план  лікування   є обов'язковим для виконання інтервенцій, вказаних у Додатку 2, і які будуть здійснені в умовах закладу. У призначеннях плану лікування зазначаються назва лікарського препарату, шлях введення, кількість. Без вказання даних інтервенцій у Плані лікування, вони не будуть рахуватись в оплату.

Крок 6. Створення процедури медичним  персоналом/асистентом  на проведені інтервенції, що наведені у Додатку 2. Вказується дата процедури, код відповідної інтервенції, посада та прізвище особи, яка надала відповідну послугу.

Крок 7. Проведені дії - опис інших проведених дій відбувається за НК 026:2021 «Класифікатор медичних інтервенцій».

Рекомендовано в рамках відкритого епізоду створювати взаємодії на консультування, ЕМЗ «Діагностичний звіт» - на лабораторне і інструментальне обстеження та ЕМЗ «Процедура» - на інші інтервенції.

Крок 8. Закриття епізоду - у разі завершення/припинення лікування, всі направлення погашаються, епізод закривається.

Алгоритм ведення   ЕМЗ  у   випадку    спостереження/лікування пацієнта  з хронічними захворюваннями.

Для спостереження/лікування пацієнтів з хронічними захворюваннями створюється епізод, в рамках якого проводяться всі обстеження та лікування, що стосуються безпосередньо хронічного захворювання. Наприклад, пацієнт з цукровим діабетом спостерігається у лікаря-ендокринолога. Лікар-ендокринолог призначає обстеження, крім тих, що визначені в пакеті «Первинна медична допомога», корегує лікування. Всі дії, що стосуються спеціалізованої допомоги пацієнту з цукровим діабетом, обліковуються лікарем-ендокринологом у межах ОДНОГО  епізоду.

Крок 1. Створення епізоду.

«Тип епізоду» - лікування.

«Дата відкриття епізоду» - є день першого консультування пацієнта лікарем для визначення подальшого плану обстеження та лікування.

«Назва епізоду» - вказується назва.

«Лікуючий лікар» -зазначається ПІБ лікаря, який створив епізод. Такий лікар вважається лікуючим лікарем особи з хронічним захворюванням в рамках даного епізоду. 

Крок 2. Створення ЕМЗ «Взаємодія»:

«Підстава» - залежить від клінічної ситуації. Лікуючий лікар може послатися на направлення, яке сам створив, для планової консультації особи з хронічним станом в рамках плану лікування. Також така особа може звернутися (самостійно без направлення) за медичною допомогою до лікуючого лікаря у разі виникнення у неї якихось проблем зі здоров 'ям. У такому випадку підставою для звернення є самозвернення.

«Місце надання послуг» - вказується місце надання послуг, в якому

лікар консультував  пацієнта/пацієнтку.

«Клас взаємодії» - амбулаторна медична допомога.

«Виконавець»    вказується лікар, який консультував пацієнта або пацієнтку.

«Тип взаємодії з пацієнтом» - вказується «візит пацієнта/пацієнтки в заклад» або «за місцем перебування пацієнта».

Крок 3. Основний діагноз - вказується діагноз відповідно до  НК025:2021 - «Класифікатор хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я». Клінічний статус основного діагнозу - «активний» або «рецидив», «ремісія» або «завершений». Статус достовірності діагнозу - «заключний».

Крок 4. Додатковий діагноз - до НК 025 :2021 - «Класифікатор хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я»

Крок 5. Створення Плану лікування . Зазначаємо , що план лікування є обов'язковим для виконання інтервенцій, вказаних у Додатку 2, і які будуть здійснені в умовах закладу. У призначеннях плану лікування зазначаються назва лікарського препарату, шлях введення, кількість або назва інтервенції та її кількість. Без вказання даних інтервенцій у Плані лікування, вони не будуть рахуватись в оплату. Рекомендовано створювати ЕМЗ «План лікування» й на проведення інших інтервенцій, що повторюються та виконуються курсом.

Крок 6. Створення процедури  медичним  персоналом/асистентом  на проведені інтервенції, що наведені у Додатку 2. Вказується дата процедури, код відповідної інтервенції, посада та прізвище особи, яка надала відповідну послугу. Крім того обов'язкове створення ЕМЗ «Діагностичний звіт» та/ або «Процедура» за інтервенції, які входять в категорію «інші діагностичні інтервенції» (додаток 6). Рекомендовано створювати  ЕМЗ «Процедура» й на інші інтервенції, що повторюються та виконуються курсом.

Крок 7. Проведені діі - опис проведених дій відбувається за НК 026:2021 «Класифікатор медичних інтервенцій».

Рекомендовано в рамках відкритого епізоду створювати  взаємодії на консультування, ЕМЗ «Діагностичний звіт» - на лабораторне і інструментальне обстеження та ЕМЗ «Процедура» на інші інтервенції.

Крок 8. Закриття епізоду - у разі припинення лікування , епізод закривається. У разі хронічного захворювання епізод відкритим. Направлення (одноразові)   на   обстеження,   консультування   іншими   спеціалістами ,  крім лікуючого      лікаря, погашаються       після   їх     виконання. Для візиту пацієнта з хронічним захворюванням до свого лікуючого лікаря направлення не потрібно.

Звертаємо увагу, що НСЗУ запроваджує такі інструменти:

 1. Негативний перелік інтервенцій (Додаток З), тобто інтервенцій за якими не буде здійснюватисяоплата за будь-яких умов, зокрема:
  • послуги з реабілітації (крім консультування фахівцями з реабілітації); стоматологічні послуги;
  • послуги,  що  входять  в  Постанову  Кабінету  Міністрів  України  від
  • 17.09.1996 № 1138 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних і комунальних закладах охорони здоров'я та вищих медичних навчальних закладах»;
  • процедури з радіологічного лікування;
  • інтервенції щеплень, що не входять в календар щеплень;
  • інтервенції, які за своїм характером не є діагностичними або терапевтичними (відносяться до процедур підтримки пацієнтів, тобто соціальних процедур);
  • косметологічні/пластичні  інтервенції;
  • хірургічні операції, які виконуються в стаціонарних умовах.
 1. Уточнюючі правила кодування діагностичних обстежень, зокрема лабораторних, ультразвукових, рентгенологічних, радіологічних тощо (Додаток 4).

З.  Автоматичний медичний моніторинг спрямований на:

  • Аналіз відповідності призначених обстежень при певному діагнозі чинним галузевим стандартам;
  • перелік інтервенцій, які оплачуються за умови виконання їх лікарями   визначених   спеціальностей ,   наприклад   інтервенція «Тонометрія» (код 92016-00) буде підлягати оплаті, якщо у взаємодії/діагностичному звіті її  закодував лікар-окуліст або інтервенція «Консультування або навчання щодо  втрати  слуху або розладів слуху>> (код 96068-00) буде підлягати оплаті, якщо у взаємодії/процедурі її закодував лікар-сурдолог (Додаток 5).

Додаток 1. Діагнози, що відносяться до типу епізоду «Профілактика»

Z00 Загальний огляд та обстеження осіб за відсутності скарг або встановленого діагнозу

Z00.0 Загальний медичний огляд включено:

 • перевірка стану здоров’я БДВ
 • періодичне обстеження (щорічне) (фізикальне)

Z00.1 Чергове обстеження стану здоров'я дитини. Проведення тестів для оцінки розвитку дитини грудного та раннього віку

Z00.2 Обстеження в період швидкого росту в дитинстві

Z00.3 Обстеження з метою оцінки стану розвитку підлітків. Стан пубертатного розвитку

Z00.4 Загальне психіатричне обстеження, не класифіковане в інших рубриках, крім обстеження з судово-медичною метою (Z04.6)

Z00.8 Інші загальні обстеження включає медичний огляд під час масових обстежень населення

Z01 Інші спеціальні огляди та обстеження осіб за відсутності скарг або встановленого діагнозу. Включено: чергове обстеження певних систем

Z01.0 Обстеження очей та зору

Z01.1 Обстеження вух та слуху

Z01.3 Визначення кров'яного тиску
Z01.4 Гінекологічне обстеження (загальне) (чергове) включає:

 • Дослідження мазків із шийки матки за Папаніколау
 • Обстеження органів таза (щорічне) (періодичне)

Виключено:
Обстеження або тести для встановлення вагітності (Z32.-)
Чергове обстеження у зв'язку з контрацепцією (Z30.4-Z30.5)

Z01.5 Діагностичні шкірні й сенсибілізаційні тестиє:

 • Алергологічні тести
 • Шкірні тести для визначення:
 • бактеріальної хвороби
 • підвищеної чутливості

Виключено:

 • проба на:
 • алерген, БДВ (Z41.89)
 • лікарський засіб (Z41.81)
 • продукти харчування (Z41.82)
 • десенсібілізація до алергенів (Z51.6-)

Z01.6 Радіологічне обстеження, не класифіковане в інших рубриках включає чергові:

 • рентгенографія грудної клітки
 • мамографія

Z01.7 Лабораторне обстеження.

Z01.8 Інші уточнені спеціальні обстеження

Z01.9 Спеціальне обстеження, неуточнене
Z02 Звернення та обстеження з адміністративною метою

Z02.0 Обстеження у зв'язку з вступом:

 • до навчального закладу
 • до дошкільного (навчального) закладу

Виключено: професійне медичне обстеження (Z10.0)

Z02.2 Обстеження для допуску до проживання в закладах тривалого перебування

Z02.5 Обстеження для участі у спортивних змаганнях (для членів не професійних спортивних команд)

Z02.7 Звернення у зв’язку з одержанням медичних документів

Отримання медичного свідоцтва:

  • про причину смерті
  • про професійну придатність (крім випадків визначених в Постанові 1138)
  • про непрацездатність
  • про інвалідність

Z02.8 Інші обстеження з адміністративною метою обстеження перед:

 • поїздкою до літнього табору (для дітей)
 • для усиновлення.

Z10 Чергове загальне обстеження певної групи населення
Z10.1 Чергове загальне медичне обстеження здоров’я осіб, що проживають у спеціальних закладах (спеціалізовані будинки дитини, інтернати тощо).
Z10.3 Чергове загальне медичне обстеження здоров'я членів спортивних команд (непрофесійних команд, дитячих).
Z10.8 Чергове загальне медичне обстеження здоров'я інших певних груп населення:

Школярів

Студентівунізація

Z23 Необхідність імунізації проти однієї бактеріальної хвороби

Z23.0 Необхідність імунізації тільки проти холери

Z23.1 Необхідність імунізації тільки проти черевного тифу та паратифу [ТАВ]

Z23.2 Необхідність імунізації проти туберкульозу [БЦЖ]

Z23.5 Необхідність імунізації тільки проти правця

Z23.6 Необхідність імунізації тільки проти дифтерії

Z23.7 Необхідність імунізації тільки проти кашлюку

Z23.8 Необхідність імунізації проти іншої однієї бактеріальної хвороби

Z24 Необхідність імунізації проти однієї певної вірусної хвороби

Z24.1 Необхідність імунізації проти вірусного енцефаліту, що передається членистоногими
Z24.2 Необхідність імунізації проти сказу
Z24.4 Необхідність імунізації тільки проти кору
Z24.5 Необхідність імунізації тільки проти краснухи [червоної висипки]
Z24.6 Необхідність імунізації проти вірусного гепатиту
Z25 Необхідність імунізації проти іншої однієї вірусної хвороби

Z25.0 Необхідність імунізації тільки проти епідемічного паротиту
Z25.8 Необхідність імунізації проти іншої уточненої однієї вірусної хвороби

Необхідність імунізації проти іншої однієї інфекційної хвороби

Z26.8 Необхідність імунізації проти іншої уточненої однієї інфекційної хвороби

Необхідність імунізації проти комбінації інфекційних хвороб

Виключено: непроведена імунізація (Z28.-)

Z27.0 Необхідність імунізації проти холери, черевного тифу та паратифу [холера + TAB]

Z27.1 Необхідність імунізації проти дифтерії-правця-кашлюку, комбінована [ДПК]

Z27.2 Необхідність імунізації проти дифтерії-правця-кашлюку та черевного тифупаратифу [ДПК + ТАВ]

Z27.3 Необхідність імунізації проти дифтерії-правця-кашлюку та поліомієліту [ДПК +поліомієліт]

Z27.4 Необхідність імунізації проти кору-епідемічного паротиту-краснухи [КПК]

Z27.8 Необхідність імунізації проти інших комбінацій інфекційних хвороб

Z28.0 Імунізація не проведена у зв'язку з медичними протипоказаннями

Z28.1 Імунізація не проведена у зв'язку з відмовою пацієнта через його переконання або під впливом оточення

Z28.2 Імунізація не проведена у зв'язку з відмовою пацієнта з інших або неуточнених причин

Z28.8 Імунізація не проведена з інших причин

Z29.8 Інші уточнені профілактичні заходи

Додаток 2. Інтервенції, які повинні кодуватись виключно через ЕМЗ «Процедура»

96197-10      Внутрішньом'язове введення фармакологічного засобу, психофармакотерапевтичний агент,

96197-04      Внутрішньом'язове введення фармакологічного засобу, антидот

96197-08      Внутрішньом'язове введення фармакологічного засобу, електроліт

96197-06      Внутрішньом'язове введення фармакологічного засобу, інсулін

96197-19      Внутрішньом'язове введення фармакологічного засобу, інший та неуточнений фармакологічний засіб

96197-07      Внутрішньом'язове введення фармакологічного засобу, поживна речовина

96197-02      Внутрішньом'язове введення фармакологічного засобу, протиінфекційний засіб

96197-00      Внутрішньом'язове введення фармакологічного засобу, протипухлинний засіб

96197-03      Внутрішньом'язове введення фармакологічного засобу, стероїд

96197-01      Внутрішньом'язове введення фармакологічного засобу, тромболітичний засіб

96199-10      Внутрішньовенне введення фармакологічного засобу, психофармакотерапевтичний агент

96199-04      Внутрішньовенне введення фармакологічного засобу, антидот

96199-08      Внутрішньовенне введення фармакологічного засобу, електроліт

96199-06      Внутрішньовенне введення фармакологічного засобу, інсулін

96199-19      Внутрішньовенне введення фармакологічного засобу, інший та неуточнений фармакологічний засіб

96199-07      Внутрішньовенне введення фармакологічного засобу, поживна речовина

96199-02      Внутрішньовенне введення фармакологічного засобу, протиінфекційний засіб

96199-00      Внутрішньовенне введення фармакологічного засобу, протипухлинний засіб

96199-03      Внутрішньовенне введення фармакологічного засобу, стероїд

96199-01      Внутрішньовенне введення фармакологічного засобу, тромболітичний засіб

96200-10      Підшкірне введення фармакологічного засобу, психофармакотерапевтичний агент

96200-04      Підшкірне введення фармакологічного засобу, антидот

96200-08      Підшкірне введення фармакологічного засобу, електроліт

96200-06      Підшкірне введення фармакологічного засобу, інсулін

96200-19      Підшкірне введення фармакологічного засобу, інший та неуточнений фармакологічний засіб

96200-07      Підшкірне введення фармакологічного засобу, поживна речовина

96200-02      Підшкірне введення фармакологічного засобу, протиінфекційний засіб

96200-00      Підшкірне введення фармакологічного засобу, протипухлинний засіб

96200-03      Підшкірне введення фармакологічного засобу, стероїд

96200-01      Підшкірне введення фармакологічного засобу, тромболітичний засіб

96205-02      Інший шлях введення фармакологічного засобу, протиінфекційний засіб

96205-00      Інший шлях введення фармакологічного засобу, протипухлинний засіб

96205-10      Інший шлях введення фармакологічного засобу, психофармакотерапевтичний агент

96205-04      Інший шлях введення фармакологічного засобу, антидот

96205-08      Інший шлях введення фармакологічного засобу, електроліт

96205-06      Інший шлях введення фармакологічного засобу, інсулін

96205-19      Інший шлях введення фармакологічного засобу, інший та неуточнений фармакологічний засіб

96205-07      Інший шлях введення фармакологічного засобу, поживна речовина

96205-03      Інший шлях введення фармакологічного засобу, стероїд

96205-01      Інший шлях введення фармакологічного засобу, тромболітичний засіб

30029-00      Загоєння рани шкіри та підшкірної тканини іншої локалізації, включно з м'якими тканинами

30026-00      Загоєння рани шкіри та підшкірної тканини іншої локалізації, поверхневої

30035-00      Загоєння рани шкіри та підшкірної тканини обличчя та шиї, включно з м'якими тканинами

30032-00      Загоєння рани шкіри та підшкірної тканини обличчя та шиї, поверхневої

90686-00      Неексцизійна обробка опіку

30055-00      Накладання пов'язки на рану

30010-00      Накладання пов'язок при опіку, пов'язкою вкрито <10% площі поверхні тіла

30014-00      Накладання пов'язок при опіку, пов'язкою вкрито ≥10% площі поверхні тіла

Додаток 3. Інтервенції , які не оплачуються

Код

Інтервенція

Причина не оплати

Категорія «Інструментальна діагностика із використанням компʼютерної томографії (КТ), магнітно-резонансної томографії (МРТ) та методів радіонуклідної діагностики» (за ПМГ-2022)

56549-01

Комп'ютерна томографія ободової кишки

Входить в склад іншої інтервенції

90912-01

Комп'ютерна томографія хребта з внутрішньовенним контрастуванням (посиленням), неуточнений відділ

Інтервенція включає неуточнений відділ

90912-00

Комп'ютерна томографія хребта, неуточнений відділ

Інтервенція включає неуточнений відділ

Категорія Інструментальна діагностика із використанням рентгенологічних (скопічних), ультразвукових, ендоскопічних методів дослідження

90909-00

Рентгенографія іншої області

Інтервенція включає неуточнений відділ

90903-00

Рентгенографія м'яких тканин, не класифікована в інших рубриках

Інтервенція включає неуточнений відділ

59503-00

Пельвіметрія за допомогою рентгенографії

Несучасний метод

96188-00

Інше фотографування ока

Інтервенція включає неуточнений відділ

97072-00

Фотографічні знімки, внутрішньоротові

Стоматологічні послуги

97073-00

Фотографічні знімки, позаротові

Стоматологічні послуги

90908-01

Високоінтенсивний сфокусований ультразвук [ВІСУЗ]

Входить в склад іншої  інтервенції

90908-00

Ультразвукове дослідження іншої ділянки тіла

Інтервенція включає неуточнений відділ

50100-00

Артроскопія суглоба, не класифікована в інших рубриках

Неуточнена процедура, за АСК не оплачується

30390-00

Лапароскопія

Проводиться в стаціонарних умовах

50102-00

Артроскопічна процедура на суглобах, не класифікована в інших рубриках

Не визначена процедура, за АСК  коди зі словом "інше" не оплачуються

Категорія  Інша інструментальна діагностика

92012-00

Інше функціональне дослідження розладів сну

АСК не оплачується

11722-00

Моніторинг кардіальної події за допомогою вживлюваного пристрою, що активується пацієнтом

Входить в склад іншої  інтервенції

96051-00

Стаціонарні викликані потенціали

Входить в склад іншої  інтервенції

90120-00

Встановлення кератопротеза

Платні послуги

96042-00

Вимірювання акомодації

Входить в склад іншої  інтервенції

96038-00

Вимірювання гостроти зору

Входить в склад іншої  інтервенції

96043-00

Вимірювання рефракції

Входить в склад іншої  інтервенції

92057-00

Дистанційне вимірювання

Входить в склад склад іншої  інтервенції Електрографічний моніторинг

92026-00

Тампонування зовнішнього слухового ходу (в АКМІ Дослідження функції носа

АСК не оплачується, входить в склад консультації

90721-00

Мануальне обстеження молочної залози

Входить в склад іншої  інтервенції

92018-00

Перевірка кольорового зору

Входить в склад іншої  інтервенції

97081-00

Цефалометричний аналіз і інтерпретація результатів

Стоматологічні послуги

97082-00

Прогностичний аналіз співвідношення розмірів зубів і щелеп

Стоматологічні послуги

97083-00

Томографічний аналіз

Стоматологічні послуги

96025-00

Перевірка допоміжного засобу, адаптивного пристрою чи додаткового обладнання

Реабілітаційні послуги

97061-00

Тестування пульпи

Стоматологічні послуги

90335-00

Інші діагностичні втручання, пов'язані з системою органів травлення

Не визначена процедура, за АСК  коди зі словом "інше" не оплачуються

90594-00

Інші діагностичні процедури на кістці або суглобі, не класифіковані в інших рубриках

Не визначена процедура, за АСК  коди зі словом "інше" не оплачуються

90398-00

Інші діагностичні процедури на калитці або вагінальній оболонці

Не визначена процедура, за АСК  коди зі словом "інше" не оплачуються

90593-00

Інші діагностичні процедури на м'язі, сухожиллі, фасції або сумці, не класифіковані в інших рубриках

Не визначена процедура, за АСК  коди зі словом "інше" не оплачуються

90016-00

Інші діагностичні процедури на нервах

Не визначена процедура, за АСК  коди зі словом "інше" не оплачуються

90363-00

Інші діагностичні процедури на сечовому міхурі

Не визначена процедура, за АСК коди зі словом "інше" не оплачуються

90007-00

Інші діагностичні процедури на черепі, головному мозку та його оболонках

Не визначена процедура, за АСК коди зі словом "інше" не оплачуються

90401-00

Інші діагностичні процедури на яєчку

Не визначена процедура, за АСК коди зі словом "інше" не оплачуються

92204-00

Неінвазивні діагностичні тести, вимірювання або дослідження, не класифіковані в інших рубриках

Не визначена процедура, за АСК  коди зі словом "інше" не оплачуються

Категорія «Інші діагностичні процедури»

92194-00

Аутопсія

Оплата за іншим пакетом

Категорія «Хірургічні втручання»

 

Усього 2415 інтервенцій

Інтервенції виконуються в стаціонарних умовах

Категорія «Основні лабораторні дослідження»

A33015

Аналіз; вірус Барма Форест

В Україні не зустрічається

A33009

Аналіз; гарячка Росс Рівер

В Україні не зустрічається

A33049

Аналіз; інфекційний мононуклеоз

Є інші сучасні методи

S33006

Аналіз; посів на вірус вітряної віспи

Застарілий метод

A33017

Аналіз; посів на простий герпес

Застарілий метод

X35001

Аналіз; сеча; генітальний; жінки

Дубляж з загальним аналізом сечі

Y35001

Аналіз; сеча; генітальний; чоловіки

Дубляж з загальним аналізом сечі

B35001

Аналіз; сеча; кров

Дубляж з загальним аналізом сечі

P35001

Аналіз; сеча; психологічний

Дубляж з загальним аналізом сечі

W35001

Аналіз; сеча; репродуктивний

Дубляж з загальним аналізом сечі

D35001

Аналіз; сеча; травний

Дубляж з загальним аналізом сечі

U35002

Аналіз; сеча; урологія

Дубляж з загальним аналізом сечі

D33002

Кал; культура

Дубляж з D33008

Категорія «Специфічні лабораторні дослідження»

A33014

Аналіз; реакція Пауля-Буннеля

Застарілий метод

97041-00

Бактеріологічне дослідження (стоматологія)

Дубляж з ICPC

97048-01

Бактеріологічний скринінг-тест

Дубляж з ICPC

97056-00

Гематологічне (стоматологічне) обстеження

Стоматологічні послуги

97042-00

Дослідження і ідентифікація виділених культур (стоматологія)

Стоматологічні послуги

97043-00

Стоматологічний тест на чутливість до антибіотиків

Стоматологічні послуги

Категорія «Інші лабораторні дослідження»

W38002

Амніоцентез

Дубляж з 16600-00

A33051

Аналіз; імунний статус

Не визначена інтервенція

H33002

Аналіз; імунологія; вуха

Дубляж з A33005               Аналіз; імунологія

X33002

Аналіз; імунологія; генітальний; жінки

Дубляж з A33005               Аналіз; імунологія

Y33002

Аналіз; імунологія; генітальний; чоловіки

Дубляж з A33005               Аналіз; імунологія

T33002

Аналіз; імунологія; ендокринна/метаболічна

Дубляж з A33005               Аналіз; імунологія

B33005

Аналіз; імунологія; кров

Дубляж з A33005               Аналіз; імунологія

N33002

Аналіз; імунологія; неврологія

Дубляж з A33005               Аналіз; імунологія

L33003

Аналіз; імунологія; опорно-рухового апарату

Дубляж з A33005               Аналіз; імунологія

F33002

Аналіз; імунологія; очі

Дубляж з A33005               Аналіз; імунологія

W33007

Аналіз; імунологія; репродуктивна

Дубляж з A33005               Аналіз; імунологія

R33004

Аналіз; імунологія; респіраторна

Дубляж з A33005               Аналіз; імунологія

K33002

Аналіз; імунологія; серцево-судинної системи

Дубляж з A33005               Аналіз; імунологія

D33004

Аналіз; імунологія; травлення

Дубляж з A33005               Аналіз; імунологія

U33003

Аналіз; імунологія; урологія

Дубляж з A33005               Аналіз; імунологія

S33002

Аналіз; імунологія; шкіри

Дубляж з A33005               Аналіз; імунологія

H38001

Аналіз; інший лабораторний тест; вухо

Не визначена процедура, за АСК коди зі словом "інше" не оплачуються

R38001

Аналіз; інший лабораторний тест; дихальної системи

Не визначена процедура, за АСК коди зі словом "інше" не оплачуються

T38001

Аналіз; інший лабораторний тест; ендокринний /метаболічний

Не визначена процедура, за АСК коди зі словом "інше" не оплачуються

B38001

Аналіз; інший лабораторний тест; кров

Не визначена процедура, за АСК коди зі словом "інше" не оплачуються

N38001

Аналіз; інший лабораторний тест; неврологічний

Не визначена процедура, за АСК коди зі словом "інше" не оплачуються

F38001

Аналіз; інший лабораторний тест; око

Не визначена процедура, за АСК коди зі словом "інше" не оплачуються

P38001

Аналіз; інший лабораторний тест; психологічний

Не визначена процедура, за АСК коди зі словом "інше" не оплачуються

W38001

Аналіз; інший лабораторний тест; репродуктивний

Не визначена процедура, за АСК коди зі словом "інше" не оплачуються

K38001

Аналіз; інший лабораторний тест; серцево-судинний

Не визначена процедура, за АСК коди зі словом "інше" не оплачуються

L38001

Аналіз; інший лабораторний тест; скелетно-м'язовий

Не визначена процедура, за АСК коди зі словом "інше" не оплачуються

Z38001

Аналіз; інший лабораторний тест; соціальний

Не визначена процедура, за АСК коди зі словом "інше" не оплачуються

D38001

Аналіз; інший лабораторний тест; травний

Не визначена процедура, за АСК коди зі словом "інше" не оплачуються

U38001

Аналіз; інший лабораторний тест; урологія

Не визначена процедура, за АСК коди зі словом "інше" не оплачуються

S38001

Аналіз; інший лабораторний тест; шкіра

Не визначена процедура, за АСК коди зі словом "інше" не оплачуються

H34001

Аналіз; кров; вухо

Дубляж з A34001               Аналіз; кров

X34001

Аналіз; кров; генітальний; жінки

Дубляж з A34001               Аналіз; кров

Y34001

Аналіз; кров; генітальний; чоловіки

Дубляж з A34001               Аналіз; кров

R34001

Аналіз; кров; дихальної системи

Дубляж з A34001               Аналіз; кров

T34002

Аналіз; кров; ендокринний/метаболічний

Дубляж з A34001               Аналіз; кров

B34033

Аналіз; кров; кров

Дубляж з A34001               Аналіз; кров

N34002

Аналіз; кров; неврологічний

Дубляж з A34001               Аналіз; кров

L34003

Аналіз; кров; опороного-рухового апарату

Дубляж з A34001               Аналіз; кров

F34001

Аналіз; кров; очі

Дубляж з A34001               Аналіз; кров

P34001

Аналіз; кров; психологічний

Дубляж з A34001               Аналіз; кров

W34001

Аналіз; кров; репродуктивний

Дубляж з A34001               Аналіз; кров

K34002

Аналіз; кров; серцево-судинний

Дубляж з A34001               Аналіз; кров

D34001

Аналіз; кров; травний

Дубляж з A34001               Аналіз; кров

U34001

Аналіз; кров; урологія

Дубляж з A34001               Аналіз; кров

S34001

Аналіз; кров; шкіра

Дубляж з A34001               Аналіз; кров

A38005

Аналіз; скринінг хвороби

Невизначена інтервенція

A38002

Патологія

Невизначена інтервенція

Категорія «Лікувально-діагностичні процедури»

96008-00

Неврологічне обстеження

входить в склад іншої  інтервенції

97012-00

Періодичне обстеження ротової порожнини

Стоматологічні послуги

97011-00

Повне обстеження ротової порожнини

Стоматологічні послуги

97013-00

Обмежене обстеження ротової порожнини

Стоматологічні послуги

96037-00

Інше обстеження, консультування або оцінка

Не визначена процедура, за АСК  коди зі словом "інше" не оплачуються

12503-00

Визначення тривалості життя еритроцитів після дози радіоактивного випромінювання

Несучасний  метод

12503-01

Кінетичний тест на визначення заліза

Несучасний  метод

12506-00

Визначення крововтрати у шлунково-кишковому тракті за допомогою радіоізотопної діагностики

Несучасний  метод

12509-00

Тест на втрату білків у шлунково-кишковому тракті за допомогою радіоізотопної діагностики

Несучасний  метод

12512-00

Тест на всмоктування радіоактивного вітаміну В12, 1 ізотоп

Несучасний  метод

12515-00

Тест на всмоктування радіоактивного вітаміну В12, 2 ізотопи

Несучасний  метод

12521-00

Проба з перхлоратом калію

Несучасний  метод

96011-00

Оцінка голосу

Входить в склад іншої  інтервенції

96014-00

Оцінка мови

Входить в склад іншої  інтервенції

96012-00

Оцінка мовлення

Входить в склад іншої  інтервенції

96024-00

Оцінка потреби у допоміжному засобі, адаптивному пристрої чи додатковому обладнанні

Входить в склад консультації

96009-00

Оцінка стану слухової функції

Входить в склад іншої  інтервенції

96018-00

Оцінка стану судин

Входить в склад іншої  інтервенції

96023-00

Оцінка старіння

Входить в склад іншої  інтервенції

96010-00

Оцінка функції ковтання

Входить в склад іншої консультації

96020-00

Оцінка цілісності шкіри

Входить в склад іншої  інтервенції

96032-00

Психосоціальне обстеження

Входить в склад іншої консультації

96236-00

Первинне обстеження психічного стану

Входить в склад іншої консультації

96048-00

Тест виділення семантично неоднорідних фраз [SSI]

Входить в склад іншої консультації

11715-00

Тест з використанням методу розведення індикаторів

Несучасний  метод

96047-00

Тест з використанням фільтрованого мовлення

Входить в склад іншої консультації

96059-00

Інші психоакустичні тести

Входить в склад іншої консультації

92013-00

Інтракаротидний амобарбіталовий тест

Входить в склад іншої консультації

96064-00

Інші тести вестибулярної функції

Входить в склад іншої консультації

96058-00

Тест на згасання порогового тону

Входить в склад іншої консультації

96049-00

Тест на злиття (складів чи звуків)

Входить в склад іншої консультації

96039-00

Тест на контрастну чутливість

Входить в склад іншої консультації

96057-00

Тест на різницю рівнів з маскуванням

Входить в склад іншої консультації

96186-00

Духовна оцінка

Не входить в ПМГ

96028-00

Оцінка ведення домашнього господарства

Не входить в ПМГ

96031-00

Оцінка виконання батьківських обов'язків

Не входить в ПМГ

96021-00

Оцінка догляду за собою/самообслуговування

Входить в склад іншої консультації

96030-00

Оцінка конкретної ситуації, професійної діяльності, оточуючого середовища

Входить в склад іншої консультації

96029-00

Оцінка управління фінансами

Не входить в ПМГ

90353-00

Тест на адекватність гемодіалізу

Послуга іншого пакету

92001-00

Інша оцінка фізіологічних функцій

Входить в склад іншої консультації

Категорія «Лікувально-профілактичні процедури»

 

92180-00

Вакцинація проти аутоімунних захворювань

Не входить в календар щеплень

92152-00

Вакцинація проти жовтої гарячки

Не входить в календар щеплень

92170-00

Вакцинація проти Ку-гарячки

Не входить в календар щеплень

95550-12

Суміжна медична інтервенція, пастирська турбота

Не входить в ПМГ

95550-11

Суміжна медична інтервенція, інше

Не визначена інтервенція

95550-07

Суміжна медична інтервенція, ортоптика

Платні послуги

95550-04

Суміжна медична інтервенція, подіатрія

Платні послуги

95550-08

Суміжна медична інтервенція, протезування та техніка застосування ортопедичних апаратів

Входить в інший пакет

95550-01

Суміжна медична інтервенція, соціальна робота

Не входить в ПМГ

95550-02

Суміжна медична інтервенція, трудова терапія

Входить в інший пакет

95550-09

Суміжна медична інтервенція, фармацевтика

Входить в інший пакет

95550-03

Суміжна медична інтервенція, фізіотерапія

Входить в інший пакет

96151-00

Тренування інших навичок

Входить в інший пакет

96146-00

Тренування навичок праці/професійних навичок

Входить в інший пакет

96147-00

Тренування навичок, що стосуються ергономіки

Входить в інший пакет

96145-00

Тренування навичок, що стосуються методів батьківського виховання

Не входить в ПМГ

96150-00

Тренування навичок, що стосуються методів, які допомагають почуватися впевнено у воді

Не входить в ПМГ

96110-00

Тренування навичок, що стосуються навчання

Не входить в ПМГ

96165-00

Допомога з використанням допоміжних засобів, адаптивних пристроїв чи додаткового обладнання

Не входить в ПМГ

96168-00

Допомога з діяльністю, пов'язаною з веденням домашнього господарства

Не входить в ПМГ

96169-00

Допомога з діяльністю, пов'язаною з виконанням батьківських обов'язків

Не входить в ПМГ

96163-00

Допомога з діяльністю, пов'язаною з доглядом за собою/самообслуговуванням

Не входить в ПМГ

96167-00

Допомога з діяльністю, пов'язаною з переміщенням

Не входить в ПМГ

96164-00

Допомога з діяльністю, пов'язаною з підтриманням здоров'я

Входить в інший пакет

96166-00

Допомога з діяльністю, пов'язаною з положенням/рухомістю/рухливістю тіла

Входить в інший пакет

 

Нейро-аксіальна блокада

92508-99, 92508-90, 92508-69, 92508-19, 92508-10, 92508-20, 92508-29, 92508-39, 92508-30, 92508-49, 92508-40, 92508-50, 92508-59, 92507-99, 92507-90,92507-59, 92507-50, 92507-19, 92507-10, 92507-49, 92507-40, 92507-29, 92507-20, 92507-39, 92507-30, 92507-69, 92506-99, 92506-90, 92506-59, 92506-50, 92506-19, 92506-10, 92506-49, 92506-40, 92506-29, 92506-20, 92506-39, 92506-30, 92506-69

Входить в склад іншої інтервенції. Стаціонарні послуги

90030-00

Підшкірна післяпроцедурна інфузія анестетика

Входить в склад іншої інтервенції. Стаціонарні послуги

92516-00

Проведення нейроаксіальної блокади

Входить в склад іншої інтервенції. Стаціонарні послуги

 

Проведення регіональної блокади 92517-02, 92517-00, 92517-03, 92517-01

Входить в склад іншої інтервенції. Стаціонарні послуги

 

Внутрішньоартеріальне введення фармакологічного засобу 96196-10, 96196-04, 96196-08, 96196-06, 96196-19, 96196-07, 96196-02, 96196-00, 96196-03, 96196-01

Входить в склад іншої інтервенції. Стаціонарні послуги

 

Ентеральне введення фармакологічного засобу 96202-08, 96202-06, 96202-19, 96202-07, 96202-02, 96202-00, 96202-03, 96202-01

За АСК не оплачується

 

Інтратекальне введення фармакологічного засобу 96198-10, 96198-04, 96198-08, 96198-06, 96198-19, 96198-07, 96198-02, 96198-00, 96198-03, 96198-01

Входить в склад іншої інтервенції. Стаціонарні послуги

 

Оральний шлях введення фармакологічного засобу 96203-08, 96203-06, 96203-19, 96203-07, 96203-02, 96203-00, 96203-01

За АСК не оплачується

 

Інший шлях введення фармакологічного засобу 96205-02, 96205-00, 96205-10, 96205-04, 96205-08, 96205-06, 96205-19, 96205-07, 96205-03, 96205-01

Не визначена процедура, за АСК  коди зі словом "інше" не оплачуються

 

Неуточнений шлях введення фармакологічного засобу 96206-10, 96206-04, 96206-08, 96206-06, 96206-19, 96206-07, 96206-02, 96206-00, 96206-03, 96206-01

Не визначена процедура, за АСК  коди зі словом "інше" не оплачуються

96242-01

Видача антиретровірусних препаратів

Входить в склад іншого пакету

96242-02

Видача антиретровірусних препаратів - доконтактна профілактика

Входить в склад іншого пакету

96242-03

Видача антиретровірусних препаратів - постконтактна профілактика

Входить в склад іншого пакету

96243-00

Видача протитуберкульозних препаратів

Входить в склад іншого пакету

90018-00

Епідуральна ін'єкція іншої або комбінованої лікарської субстанції

Входить в склад іншої інтервенції. Стаціонарні послуги

90028-00

Епідуральна ін'єкція стероїда

Входить в склад іншої інтервенції. Стаціонарні послуги

90028-01

Епідуральна інфузія стероїда

Входить в склад іншої інтервенції. Стаціонарні послуги

90019-00

Каудальна ін'єкція іншої або комбінованої лікарської субстанції

Входить в склад іншої інтервенції. Стаціонарні послуги

90028-02

Каудальна ін'єкція стероїда

Входить в склад іншої інтервенції. Стаціонарні послуги

90028-03

Каудальна інфузія стероїда

Входить в склад іншої інтервенції. Стаціонарні послуги

90020-00

Спінальна ін'єкція іншої або комбінованої лікарської субстанції

Входить в склад іншої інтервенції. Стаціонарні послуги

90028-04

Спінальна ін'єкція стероїда

Входить в склад іншої інтервенції. Стаціонарні послуги

90028-05

Спінальна інфузія стероїда

Входить в склад іншої інтервенції. Стаціонарні послуги

96241-02

Призначення психотерапевтичного агента, повторний препарат

Входить в склад іншої інтервенції

96241-09

Призначення психотерапевтичного агента, неуточнений або невідомо, чи препарат новий, чи повторно призначений

Входить в склад іншої інтервенції

90465-02

Інша медикаментозна індукція пологів

Стаціонарні послуги

90465-00

Медикаментозна індукція пологів, окситоцин

Стаціонарні послуги

90465-01

Медикаментозна індукція пологів, простагландин

Стаціонарні послуги

90466-00

Медикаментозна стимуляція після початку пологів

Стаціонарні послуги

92518-00

Внутрішньовенна післяпроцедурна інфузія, контрольована пацієнтом аналгезія (КПА)

Стаціонарні послуги

96209-10

Заправка пристрою для доставки лікарського засобу до ділянки впливу, психофармакотерапевтичний агент

Входить в склад іншої інтервенції

96209-04

Заправка пристрою для доставки лікарського засобу до ділянки впливу, антидот

Входить в склад іншої інтервенції

96209-08

Заправка пристрою для доставки лікарського засобу до ділянки впливу, електроліт

Входить в склад іншої інтервенції

96209-06

Заправка пристрою для доставки лікарського засобу до ділянки впливу, інсулін

Входить в склад іншої інтервенції

96209-19

Заправка пристрою для доставки лікарського засобу до ділянки впливу, Інший та неуточнений фармакологічний засіб

Входить в склад іншої інтервенції

96209-07

Заправка пристрою для доставки лікарського засобу до ділянки впливу, Поживна речовина

Входить в склад іншої інтервенції

96209-02

Заправка пристрою для доставки лікарського засобу до ділянки впливу, протиінфекційний засіб

Входить в склад іншої інтервенції

96209-00

Заправка пристрою для доставки лікарського засобу до ділянки впливу, протипухлинний засіб

Входить в склад іншої інтервенції

96209-03

Заправка пристрою для доставки лікарського засобу до ділянки впливу, стероїд

Входить в склад іншої інтервенції

96209-01

Заправка пристрою для доставки лікарського засобу до ділянки впливу, тромболітичний засіб

Входить в склад іншої інтервенції

90765-04

Створення та прилаштування додаткового лікувального обладнання

Невизначена інтервенція

92035-01

Ведення пацієнта при проведенні іншої інтубації дихальних шляхів

Стаціонарні послуги

92211-00

Ведення пацієнта при проведенні комбінованої ШВЛ, ≥ 96 годин

Стаціонарні послуги

90179-05

Ведення пацієнта при проведенні назофарингеальної інтубації

Стаціонарні послуги

92209-01

Ведення пацієнта при проведенні неінвазивної штучної вентиляції легенів, > 24 і < 96 годин

Стаціонарні послуги

92209-00

Ведення пацієнта при проведенні неінвазивної штучної вентиляції легенів, ≤ 24 годин

Стаціонарні послуги

92209-02

Ведення пацієнта при проведенні неінвазивної штучної вентиляції легенів, ≥ 96 годин

Стаціонарні послуги

90179-06

Ведення пацієнта при трахеостомії

Стаціонарні послуги

92042-00

Немеханічні реанімаційні заходи

Входить в склад іншої інтервенції

90179-02

Назофарингеальна інтубація

Входить в склад іншої інтервенції

92053-00

Непрямий (закритий) масаж серця

Входить в склад іншої інтервенції

96231-00

Апаратна перфузія при трансплантації органів

Стаціонарні послуги

92060-00

Введення аутокрові

Стаціонарні послуги

92063-00

Введення плазмозамінників

Стаціонарні послуги

92064-00

Введення іншого продукту крові

Стаціонарні послуги

92206-00

Обмінне переливання крові

Стаціонарні послуги

40336-00

Введення хемонуклеолітичного агента в диск Ін’єкція хімопапаїну в міжхребцевий простір

Стаціонарні послуги

90960-00

Введення терапевтичної дози іншого відкритого радіоізотопу

Входить в склад іншого пакету

90027-00

Міждискова терапія

Входить в склад іншої інтервенції

92132-00

Розтягування крайньої плоті

Входить в склад іншої інтервенції

92070-00

Ручне вправлення пролапса після ентеростомії

Входить в склад іншої інтервенції

92067-00

Розширення стоми після ентеростомії

Входить в склад іншої інтервенції

96162-00

Лікувальний масаж або терапевтична маніпуляція щодо сполучної/м'яких тканин, не класифіковані в інших рубриках

Реабілітаційні послуги

92139-00

Неінвазивне встановлення стимулятора росту кістки

За АСК не оплачується

96097-00

Ентеральне харчування через зонд

входить в склад іншої хірургічної інтервенції

96098-00

Парентеральне харчування

Стаціонарні послуги

31587-00

Налаштування шлункового бандажу

Стаціонарні послуги

92002-00

Реабілітація хворого алкоголізмом

Реабілітаційні послуги

92005-00

Реабілітація хворого наркоманією

Реабілітаційні послуги

92008-00

Комбінована реабілітація хворого алкоголізмом та наркоманією

Реабілітаційні послуги

92004-00

Реабілітація та детоксикація після вживання алкоголю

Реабілітаційні послуги

92007-00

Реабілітація та детоксикація після вживання наркотиків

Реабілітаційні послуги

92010-00

Комбінована реабілітація та детоксикація після вживання алкоголю та наркотиків

Реабілітаційні послуги

92003-00

Детоксикація після вживання алкоголю

Не входить в ПМГ

92006-00

Детоксикація після вживання наркотиків

Не входить в ПМГ

92009-00

Комбінована детоксикація після вживання алкоголю та наркотиків

Не входить в ПМГ

96152-00

Зворотний біологічний зв'язок

Не визначені інтервенція

92055-00

Інша зміна серцевого ритму

Не визначена процедура, за АСК  коди зі словом "інше" не оплачуються

96155-00

Стимулююча терапія, не класифікована в інших рубриках

Реабілітаційні послуги

96234-00

Технологічна інтервенція, не класифікована в інших рубриках

Не визначена процедура,  коди зі словом "інше" не оплачуються

96223-00

Трансплантація фекальної мікробіоти

За АСК не оплачується

13500-00

Шлункова гіпотермія

Входить в склад іншої інтервенції

90662-00

Обробка татуювання лазером

Не входить в ПМГ

92107-00

Введення іншого пессарію в піхву

Входить в інший пакет

92036-00

Введення назогастрального зонда

Входить в склад іншої інтервенції

92066-00

Введення наконечника для клізми (ректоскопа, газовідвідної трубки)

Входить в склад іншої інтервенції

92111-00

Видалення внутрішньоматкового тампону

Входить в склад іншої інтервенції

92113-00

Видалення діафрагми (ковпачка) з піхви

Входить в склад іншої інтервенції

96094-00

Видалення допоміжного засобу, адаптивного пристрою чи додаткового обладнання

Входить в склад іншої інтервенції

92202-00

Видалення лікувального пристрою, не класифіковане в інших рубриках

Не визначена процедура  коди зі словом "інше" не оплачуються

92050-00

Видалення медіастинального дренажу

Стаціонарні послуги

92141-00

Видалення пристрою з черевної порожнини

Стаціонарні послуги

92201-00

Видалення стороннього тіла без розрізу, не класифіковане в інших рубриках

Не визначена процедура,  коди зі словом "інше" не оплачуються

92112-00

Видалення тампону з піхви або вульви

Входить в склад іншої інтервенції

92140-00

Видалення тампону з тулуба, не класифіковане в інших рубриках

Входить в склад іншої інтервенції

92085-00

Видалення трубки або дренажу з протоки підшлункової залози

Стаціонарні послуги

92084-00

Видалення трубки з товстої кишки або апендикса

Стаціонарні послуги

92083-00

Видалення трубки з тонкої кишки

Стаціонарні послуги

92098-00

Видалення трубки з холецистостомії

Стаціонарні послуги

92118-00

Видалення уретеростомічної трубки або сечовідного катетера

Стаціонарні послуги

92079-00

Заміна ентеростомічної трубки або пристрою у тонкій кишці

Стаціонарні послуги

92030-00

Видалення тампонів з носа

Входить в склад іншої інтервенції

92103-00

Спринцювання піхви

Входить в склад іншої інтервенції

92195-00

Промивання через катетер, не класифіковане в інших рубриках

Не визначена процедура, коди зі словом "інше" не оплачуються

92200-00

Зняття швів, не класифіковане в інших рубриках

Не визначена процедура,  коди зі словом "інше" не оплачуються

92045-00

Інше контролювання атмосферного тиску та складу атмосфери

Не визначена процедура, коди зі словом "інше" не оплачуються

97771-00

Підготовка тканин протезного ложа перед зняттям зліпків, одна обробка

Стоматологічні послуги

96091-00

Виготовлення допоміжного засобу, адаптивного пристрою чи додаткового обладнання

Не входить в ПМГ

96153-00

Гідротерапія

Реабілітаційні послуги

93173-00

Акупунктура

Реабілітаційні послуги

92178-00

Теплова терапія

Реабілітаційні послуги

96103-00

Клінічний гіпноз

За АСК не оплачується

96187-00

Духовна підтримка

Згідно з АСК, за своїм характером не є діагностичними або терапевтичними інтервенціями (відноситься до процедур підтримки пацієнтів, тобто соціальних процедур)

96240-00

Духовний ритуал

Згідно з АСК, за своїм характером не є діагностичними або терапевтичними інтервенціями (відноситься до процедур підтримки пацієнтів, тобто соціальних процедур)

96108-00

Захист інтересів

Згідно з АСК, за своїм характером не є діагностичними або терапевтичними інтервенціями (відноситься до процедур підтримки пацієнтів, тобто соціальних процедур)

96144-00

Тренування навичок, що стосуються управління фінансами

Не входить в ПМГ

96178-00

Терапія пар

Не входить в ПМГ

92205-00

Неінвазивна терапевтична інтервенція, не класифікована в інших рубриках

Не визначена процедура  коди зі словом "інше" не оплачуються

96093-00

Ремонт допоміжного засобу, адаптивного пристрою чи додаткового обладнання

не відноситься до медичної послуги

15327-04

Брахітерапія з імплантацією постійного імплантату, < 10 джерел

Входить в пакет «Радіологічне лікування»

15327-05

Брахітерапія з імплантацією постійного імплантату, ≥ 10 джерел

Входить в пакет «Радіологічне лікування»

15327-07

Брахітерапія з імплантацією тимчасового багатоплощинного або об'ємного імплантату, висока потужність дози

Входить в пакет «Радіологічне лікування»

15327-02

Брахітерапія з імплантацією тимчасового багатоплощинного або об'ємного імплантату, низька потужність дози

Входить в пакет «Радіологічне лікування»

15327-03

Брахітерапія з імплантацією тимчасового багатоплощинного або об'ємного імплантату, пульсуюча потужність дози

Входить в пакет «Радіологічне лікування»

15327-06

Брахітерапія з імплантацією тимчасового одноплощинного джерела, висока потужність дози

Входить в пакет «Радіологічне лікування»

15327-00

Брахітерапія з імплантацією тимчасового одноплощинного джерела, низька потужність дози

Входить в пакет «Радіологічне лікування»

15327-01

Брахітерапія з імплантацією тимчасового одноплощинного джерела, пульсуюча потужність дози

Входить в пакет «Радіологічне лікування»

15012-00

Брахітерапія, ока

Входить в пакет «Радіологічне лікування»

15312-00

Брахітерапія, внутрішньовагінальна, висока потужність дози

Входить в пакет «Радіологічне лікування»

15311-00

Брахітерапія, внутрішньовагінальна, низька потужність дози

Входить в пакет «Радіологічне лікування»

15304-00

Брахітерапія, внутрішньоматкова, висока потужність дози

Входить в пакет «Радіологічне лікування»

15303-00

Брахітерапія, внутрішньоматкова, низька потужність дози

Входить в пакет «Радіологічне лікування»

15320-00

Брахітерапія, комбінована внутрішньоматкова та внутрішньовагінальна, висока потужність дози

Входить в пакет «Радіологічне лікування»

15319-00

Брахітерапія, комбінована внутрішньоматкова та внутрішньовагінальна, низька потужність дози

Входить в пакет «Радіологічне лікування»

15338-00

Брахітерапія, передміхурової залози Правила

Входить в пакет «Радіологічне лікування»

15360-00

Брахітерапія, внутрішньосудинна

Входить в пакет «Радіологічне лікування»

15541-00

Планування брахітерапії, внутрішньосудинної

Входить в пакет «Радіологічне лікування»

15600-00

Стереотаксична радіотерапія, одна доза

Входить в пакет «Радіологічне лікування»

15600-01

Стереотаксична радіотерапія, фракційна

Входить в пакет «Радіологічне лікування»

15539-00

Планування брахітерапії, для передміхурової залози

Входить в пакет «Радіологічне лікування»

15536-00

Планування брахітерапії, просте

Входить в пакет «Радіологічне лікування»

15536-01

Планування брахітерапії, середньої складності

Входить в пакет «Радіологічне лікування»

15536-02

Планування брахітерапії, складне

Входить в пакет «Радіологічне лікування»

15550-00

Налаштування поля опромінення для 3D конформної променевої терапії [3D-КПТ] Правила

Входить в пакет «Радіологічне лікування»

15506-02

Налаштування поля опромінення для променевої терапії з модульованою інтенсивністю дози [IMRT]

Входить в пакет «Радіологічне лікування»

15509-00

Налаштування поля опромінення за допомогою рентгенологічного діагностичного приладу

Входить в пакет «Радіологічне лікування»

15500-00

Налаштування поля опромінення за допомогою симулятора, просте

Входить в пакет «Радіологічне лікування»

15503-00

Налаштування поля опромінення за допомогою симулятора, середньої складності

Входить в пакет «Радіологічне лікування»

15506-00

Налаштування поля опромінення за допомогою симулятора, складне

Входить в пакет «Радіологічне лікування»

15506-01

Налаштування поля опромінення за допомогою спеціального комп'ютерного томографа

Входить в пакет «Радіологічне лікування»

15269-00

Радіотерапія, мегавольтна, ≥ 2 полів, лінійний прискорювач з двома способами впливу

Входить в пакет «Радіологічне лікування»

15239-00

Радіотерапія, мегавольтна, ≥ 2 полів, лінійний прискорювач з одним способом впливу

Входить в пакет «Радіологічне лікування»

15254-00

Радіотерапія, мегавольтна, 1 поле, лінійний прискорювач з двома способами впливу

Входить в пакет «Радіологічне лікування»

15224-00

Радіотерапія, мегавольтна, 1 поле, лінійний прискорювач з одним способом впливу

Входить в пакет «Радіологічне лікування»

15103-00

Радіотерапія, ортовольтна, ≥ 2 полів

Входить в пакет «Радіологічне лікування»

15100-00

Радіотерапія, ортовольтна, 1 поле

Входить в пакет «Радіологічне лікування»

15003-00

Радіотерапія, поверхнева, ≥ 2 полів

Входить в пакет «Радіологічне лікування»

15000-00

Радіотерапія, поверхнева, 1 поле (Пільги за введення загального наркозу для променевої терапії оплачуються за групою T10)

Входить в пакет «Радіологічне лікування»

15600-04

Опромінення всієї площі шкіри

Входить в пакет «Радіологічне лікування»

15600-03

Опромінення всього тіла 

Входить в пакет «Радіологічне лікування»

15600-02

Опромінення половини тіла 

Входить в пакет «Радіологічне лікування»

15351-00

Створення та застосування аплікатора для ока

Входить в пакет «Радіологічне лікування»

15342-00

Створення та застосування зліпка з радіоактивними препаратами

Входить в пакет «Радіологічне лікування»

15339-00

Видалення закритого радіоактивного джерела

Входить в пакет «Радіологічне лікування»

15556-01

Дозиметрія за допомогою комп'ютера без інтерфейсу для КТ для 3D конформної променевої терапії [3D-КПТ]

Входить в пакет «Радіологічне лікування»

15527-00

Дозиметрія за допомогою комп'ютера без інтерфейсу для КТ, проста

Входить в пакет «Радіологічне лікування»

15530-00

Дозиметрія за допомогою комп'ютера без інтерфейсу для КТ, середньої складності

Входить в пакет «Радіологічне лікування»

15533-00

Дозиметрія за допомогою комп'ютера без інтерфейсу для КТ, складна

Входить в пакет «Радіологічне лікування»

15556-00

Дозиметрія за допомогою комп'ютера з інтерфейсом для КТ для 3D конформної променевої терапії [3D-КПТ]

Входить в пакет «Радіологічне лікування»

15524-01

Дозиметрія за допомогою комп'ютера з інтерфейсом для КТ для променевої терапії з модульованою інтенсивністю дози [IMRT]

Входить в пакет «Радіологічне лікування»

15518-00

Дозиметрія за допомогою комп'ютера з інтерфейсом для КТ, проста

Входить в пакет «Радіологічне лікування»

15521-00

Дозиметрія за допомогою комп'ютера з інтерфейсом для КТ, середньої складності

Входить в пакет «Радіологічне лікування»

15524-00

Дозиметрія за допомогою комп'ютера з інтерфейсом для КТ, складна

Входить в пакет «Радіологічне лікування»

90766-00

Брахітерапія за допомогою поверхневих аплікаторів, інших локалізацій

Входить в пакет «Радіологічне лікування»

90764-01

Брахітерапія, внутрішньопорожнинна, висока потужність дози

Входить в пакет «Радіологічне лікування»

90764-00

Брахітерапія, внутрішньопорожнинна, низька потужність дози

Входить в пакет «Радіологічне лікування»

16003-00

Введення терапевтичної дози Ітрію-90

Входить в пакет «Радіологічне лікування»

16009-00

Введення терапевтичної дози Йоду-131

Входить в пакет «Радіологічне лікування»

16018-00

Введення терапевтичної дози Самарію (153 SM) Лексідронам

Входить в пакет «Радіологічне лікування»

16015-00

Введення терапевтичної дози Стронцію-89

Входить в пакет «Радіологічне лікування»

16012-00

Введення терапевтичної дози Фосфору-32

Входить в пакет «Радіологічне лікування»

22008-01

Ведення пацієнта при проведенні ендотрахеальної інтубації, двопросвітної

Стаціонарні послуги

22007-01

Ведення пацієнта при проведенні ендотрахеальної інтубації, однопросвітної

Стаціонарні послуги

13882-01

Ведення пацієнта при проведенні безперервної ШВЛ, > 24 і < 96 годин

Стаціонарні послуги

13882-00

Ведення пацієнта при проведенні безперервної ШВЛ, ≤ 24 годин

Стаціонарні послуги

13882-03

Ведення пацієнта при проведенні безперервної допоміжної ШВЛ ≥ 96 годин ≤ 335 годин

Стаціонарні послуги

13882-02

Ведення пацієнта при проведенні безперервної допоміжної ШВЛ ≥ 96 годин ≤ 335 годин

Стаціонарні послуги

13851-00

Управління пристроєм для підтримання кровообігу

Стаціонарні послуги

13100-00

Гемодіаліз

Входить в інший пакет або стаціонарні послуги

13100-05

Гемоперфузія

Входить в інший пакет або стаціонарні послуги

13100-03

Інтермітуюча гемодіафільтрація

Входить в інший пакет або стаціонарні послуги

13100-01

Інтермітуюча гемофільтрація

Входить в інший пакет або стаціонарні послуги

13100-07

Інтермітуючий перитонеальний діаліз, довгостроковий

Входить в інший пакет або стаціонарні послуги

13100-04

Постійна гемодіафільтрація

Входить в інший пакет або стаціонарні послуги

13100-02

Постійна гемофільтрація

Входить в інший пакет або стаціонарні послуги

13100-09

Постійний перитонеальний діаліз, апаратний, довгостроковий

Входить в інший пакет або стаціонарні послуги

13100-10

Постійний перитонеальний діаліз, ручний, довгостроковий

Входить в інший пакет або стаціонарні послуги

13100-06

Перитонеальний діаліз, короткостроковий

Входить в інший пакет або стаціонарні послуги

13306-00

Обмінне переливання крові у немовлят

Стаціонарні послуги

40803-00

Внутрішньочерепна стереотаксична локалізація

Стаціонарні послуги

Категорія «Консультування»

97131-00

Дієтичні рекомендації для профілактики стоматологічних захворювань

Стоматологічні послуги

96077-00

Консультування або навчання щодо ведення домашнього господарства

Не входить в ПМГ

96080-00

Консультування або навчання щодо підготовки до батьківства, навичок виховання дітей або планування сім'ї

Входить в пакет ведення вагітності

96078-00

Консультування або навчання щодо управління фінансами

Не входить в ПМГ

96081-00

Консультування з питань взаємовідносин

входить в склад інших консультацій

96107-00

Координація послуг

Згідно з АСК, за своїм характером не є діагностичними або терапевтичними інтервенціями (відноситься до процедур підтримки пацієнтів, тобто соціальних процедур)

96090-00

Інше консультування або навчання

Не визначена процедура,  коди зі словом "інше" не оплачуються

96086-00

Інші психосоціальні консультації

Не визначена процедура,  коди зі словом "інше" не оплачуються

96082-00

Консультування у кризовій ситуації/події

Входить в склад інших консультацій

96087-00

Надання духовної консультації, вказівок або навчання

Не входить в ПМГ

96089-00

Навчання щодо ресурсів

Входить в склад інших консультацій

Інше

96139-00

Терапевтичні вправи, кардіореспіраторна/серцево-судинна система

Інший пакет

96127-00

Терапевтичні вправи, колінний суглоб

Реабілітаційні послуги

96124-00

Терапевтичні вправи, кульшовий суглоб

Реабілітаційні послуги

96122-00

Терапевтичні вправи, ліктьовий суглоб

Реабілітаційні послуги

96126-00

Терапевтичні вправи, м'язи гомілки

Реабілітаційні послуги

96119-00

Терапевтичні вправи, м'язи грудної клітки та живота

Реабілітаційні послуги

96125-00

Терапевтичні вправи, м'язи діафрагми таза

Реабілітаційні послуги

96123-00

Терапевтичні вправи, м'язи кисті, променево-зап'ястковий суглоб або суглоби пальців

Реабілітаційні послуги

96115-00

Терапевтичні вправи, м'язи обличчя/скронево-нижньощелепний суглоб

Реабілітаційні послуги

96121-00

Терапевтичні вправи, м'язи руки

Реабілітаційні послуги

96120-00

Терапевтичні вправи, м'язи спини або шиї

Реабілітаційні послуги

96128-00

Терапевтичні вправи, м'язи стопи, гомілковостопний суглоб або суглоби пальців стопи

Реабілітаційні послуги

96118-00

Терапевтичні вправи, плечовий суглоб

Реабілітаційні послуги

96138-00

Терапевтичні вправи, система органів дихання (респіраторна система) [дихання]

Реабілітаційні послуги

96129-00

Терапевтичні вправи, усе тіло

Реабілітаційні послуги

97141-00

Навчання гігієні порожнини рота

Реабілітаційні послуги

96143-00

Тренування навичок, що стосуються ведення домашнього господарства

Реабілітаційні послуги

96114-00

Тренування навичок, що стосуються виконавчих функцій

Реабілітаційні послуги

96142-00

Тренування навичок, що стосуються використання допоміжних або адаптивних засобів, пристроїв чи обладнання

Реабілітаційні послуги

96140-00

Тренування навичок, що стосуються догляду за собою/самообслуговування

Реабілітаційні послуги

96131-00

Тренування навичок, що стосуються переміщення

Реабілітаційні послуги

96141-00

Тренування навичок, що стосуються підтримання здоров'я

Реабілітаційні послуги

96130-00

Тренування навичок, що стосуються положення/рухомості/рухів тіла

Реабілітаційні послуги

96112-00

Тренування навичок, що стосуються сенсорної/сенсомоторної/нейросенсорної функції

Реабілітаційні послуги

96113-00

Тренування навичок, що стосуються пам'яті, орієнтації, сприйняття або уваги

Реабілітаційні послуги

96171-00

Супроводження сабо перевезення клієнта

Згідно з АСК, за своїм характером не є діагностичними або терапевтичними інтервенціями (відноситься до процедур підтримки пацієнтів, тобто соціальних процедур)

92054-00

Стимуляція каротидного синуса

Входить в склад інших інтервенцій

18360-01

Введення агента в м'які тканини, не класифікованого в інших рубриках

Косметологічні інтервенції

90904-00

Термографія, не класифікована в інших рубриках

Не визначена процедура,  коди зі словом "інше" не оплачуються

45018-02

Жировий трансплантат

Пластичні операції

45552-00

Видалення грудного імплантату з висіченням фіброзної капсули та заміною імплантату

Пластичні операції

45841-00

Збільшення альвеолярного відростка з використанням кісткового трансплантата або алотрансплантата

Пластичні операції

45843-00

Збільшення альвеолярного відростка шляхом введення тканинного еспандера

Пластичні операції

45617-00

Зменшення верхньої повіки

Пластичні операції

45620-00

Зменшення нижньої повіки

Пластичні операції

45675-00

Зменшення розміру губ

Пластичні операції

45675-01

Зменшення розміру язика

Пластичні операції

45562-01

Інервований вільний клапоть

Пластичні операції

45566-01

Ін'єкція в тканинний еспандер

Пластичні операції

45676-00

Інше відновлення рота

Пластичні операції

45659-00

Корекція широких вух, які нагадують крила кажана

Пластичні операції

45623-05

Корекція птозу повіки за допомогою інших методів

Пластичні операції

45623-03

Корекція птозу повіки за допомогою іншої техніки, що застосовується до леватора (м'яза-підіймача верхньої повіки)

Пластичні операції

45623-04

Корекція птозу повіки за допомогою пластики хряща повіки

Пластичні операції

45623-00

Корекція птозу повіки технікою лобового м'яза зі швом

Пластичні операції

45623-01

Корекція птозу повіки технікою лобового м'яза з фасціальним підвішування

Пластичні операції

45623-02

Корекція птозу повіки за допомогою резекції або переміщення леватора (м'яза-підіймача верхньої повіки)

Пластичні операції

45584-00

Ліпосакція

Пластичні операції

45588-01

Операція з підтягування брів, двобічна

Пластичні операції

45588-00

Підтягування шкіри обличчя, двобічне

Пластичні операції

45588-02

Підтягування шкіри шиї

Пластичні операції

45448-06

Маленький розщеплений шкірний трансплантат на великий палець кисті

Пластичні операції

45448-03

Маленький розщеплений шкірний трансплантат на вухо

Пластичні операції

45448-02

Маленький розщеплений шкірний трансплантат на губу

Пластичні операції

45448-08

Маленький розщеплений шкірний трансплантат на зовнішні статеві органи

Пластичні операції

45448-09

Маленький розщеплений шкірний трансплантат на іншу ділянку обличчя

Пластичні операції

45439-00

Маленький розщеплений шкірний трансплантат на ділянку іншої локалізації

Пластичні операції

45448-05

Маленький розщеплений шкірний трансплантат на кисть

Пластичні операції

45448-01

Маленький розщеплений шкірний трансплантат на ніс

Пластичні операції

45448-07

Маленький розщеплений шкірний трансплантат на палець кисті

Пластичні операції

45448-11

Маленький розщеплений шкірний трансплантат на палець стопи

Пластичні операції

45448-00

Маленький розщеплений шкірний трансплантат на повіку

Пластичні операції

45448-10

Маленький розщеплений шкірний трансплантат на стопу

Пластичні операції

45448-04

Маленький розщеплений шкірний трансплантат на шию

Пластичні операції

45500-00

Мікрохірургічна пластика артерії дистальних кінцівок або пальця

Пластичні операції

45500-02

Мікрохірургічна пластика артерії та вени дистальних кінцівок або пальця

Пластичні операції

45500-01

Мікрохірургічна пластика вени дистальних кінцівок або пальця

Пластичні операції

45503-00

Мікрохірургічна трансплантація артерії

Пластичні операції

45503-02

Мікрохірургічна трансплантація артерії та вени

Пластичні операції

45503-01

Мікрохірургічна трансплантація вени

Пластичні операції

45502-00

Мікрохірургічний анастомоз артерії

Пластичні операції

45502-02

Мікрохірургічний анастомоз артерії та вени

Пластичні операції

45502-01

Мікрохірургічний анастомоз вени

Пластичні операції

45524-00

Пластична операція для збільшення молочних залоз (мамопластика), однобічна

Пластичні операції

45527-01

Пластична операція для збільшення молочних залоз (мамопластика) після мастектомії, двобічна

Пластичні операції

45527-00

Пластична операція для збільшення молочних залоз (мамопластика) після мастектомії, однобічна

Пластичні операції

45528-00

Пластична операція для збільшення молочних залоз (мамопластика), двобічна

Пластичні операції

45542-00

Видалення тканинного еспандера молочної залози та встановлення постійного імплантату

Пластичні операції

45548-00

Видалення протезу молочної залози

Пластичні операції

45566-00

Введення тканинного еспандера

Пластичні операції

45568-00

Видалення тканинного еспандера.

Пластичні операції

45572-00

Введення тканинного еспандера під час операції

Пластичні операції

45206-06

Місцевий шкірний клапоть на великий палець кисті

Пластичні операції

45206-03

Місцевий шкірний клапоть на вухо

Пластичні операції

45206-02

Місцевий шкірний клапоть на губу

Пластичні операції

45206-08

Місцевий шкірний клапоть на зовнішні статеві органи

Пластичні операції

45206-09

Місцевий шкірний клапоть на інші ділянки обличчя

Пластичні операції

45206-05

Місцевий шкірний клапоть на кисть

Пластичні операції

45206-01

Місцевий шкірний клапоть на ніс

Пластичні операції

45206-07

Місцевий шкірний клапоть на палець кисті

Пластичні операції

45206-11

Місцевий шкірний клапоть на палець стопи

Пластичні операції

45206-00

Місцевий шкірний клапоть на повіку

Пластичні операції

45206-10

Місцевий шкірний клапоть на стопу

Пластичні операції

45206-04

Місцевий шкірний трансплантат на шию

Пластичні операції

45015-00

М'язовий відстрочений клапоть

Пластичні операції

45562-00

Неінервований вільний клапоть

Пластичні операції

45233-01

Непряма пересадка клаптів шкіри з віддалених ділянок тіла, підготовка, переміщення та закріплення на кінцевій ділянці

Пластичні операції

45233-00

Непряма пересадка клаптів шкіри з віддалених ділянок тіла, підготовка, переміщення та закріплення на проміжній ділянці

Пластичні операції

45236-00

Непряма пересадка клаптів шкіри з віддалених ділянок тіла, переміщення мігруючого клаптя

Пластичні операції

45227-00

Непряма пересадка клаптів шкіри з віддалених ділянок тіла, формування мігруючого клаптя

Пластичні операції

45442-00

Обширний розщеплений шкірний трансплантат на будь-яку ділянку локалізації

Пластичні операції

45018-04

Отримання жиру для трансплантата з окремого надрізу

Пластичні операції

45686-00

Первинна корекція двобічної щілини губи та передньої частини піднебіння

Пластичні операції

45680-00

Первинна корекція однобічної щілини губи та передньої частини піднебіння

Пластичні операції

45707-00

Первинна корекція щілини піднебіння

Пластичні операції

45698-00

Первинна процедура збільшення висоти колумели у випадку щілини губи

Пластичні операції

45683-00

Первинна корекція щілини губи, двобічна

Пластичні операції

45677-00

Первинна корекція щілини губи, однобічна

Пластичні операції

45773-00

Периорбітальна корекція синдрому Тричера Коллінза

Пластичні операції

45548-02

Видалення грудного імплантату з висіченням фіброзної капсули

Пластичні операції

45761-01

Пластика для збільшення підборіддя

Пластичні операції

45761-00

Пластика для зменшення підборіддя

Пластичні операції

45497-00

Повна ревізія вільного клаптя тканини шляхом ліпосакції

Пластичні операції

45665-02

Повношарове клиновидне висічення вуха

Пластичні операції

45665-00

Повношарове клиновидне висічення губи

Пластичні операції

45665-01

Повношарове клиновидне висічення повіки

Пластичні операції

45624-05

Повторна операція для виправлення корекції птозу повіки за допомогою інших методів

Пластичні операції

45624-03

Повторна операція для виправлення корекції птозу повіки за допомогою іншої техніки, що застосовується до леватора (м'яза-підіймача верхньої повіки)

Пластичні операції

45624-04

Повторна операція для виправлення корекції птозу повіки за допомогою пластики хряща повіки

Пластичні операції

45624-02

Повторна операція для виправлення корекції птозу повіки за допомогою резекції або переміщення леватора (м'яза-підіймача верхньої повіки)

Пластичні операції

45624-01

Повторна операція для виправлення корекції птозу повіки технікою лобового м'яза з фасціальним підвішуванням

Пластичні операції

45624-00

Повторна операція для виправлення корекції птозу повіки технікою лобового м'яза зі швом

Пластичні операції

45566-03

Прилаштування тканинного еспандера

Пластичні операції

45545-02

Реконструкція соска та ареоли

Пластичні операції

45625-00

Ревізія швів леватора (м'яза-підіймача верхньої повіки) після попередньої корекції блефароптозу

Пластичні операції

45520-03

Редукційна мамопластика з реконструкцією соска, двобічна

Пластичні операції

45520-02

Редукційна мамопластика з реконструкцією соска, однобічна

Пластичні операції

45520-01

Редукційна мамопластика зі зміною положення соска, двобічна

Пластичні операції

45520-00

Редукційна мамопластика зі зміною положення соска, однобічна

Пластичні операції

45522-01

Редукційна мамопластика, двобічна

Пластичні операції

45522-00

Редукційна мамопластика, однобічна

Пластичні операції

45674-00

Реконструкція губи з використанням клаптя, другий етап

Пластичні операції

45545-01

Реконструкція ареоли

Пластичні операції

45671-00

Реконструкція губи з використанням клаптя, єдиний або перший етап

Пластичні операції

45661-00

Реконструкція зовнішнього вуха, другий етап

Пластичні операції

45660-00

Реконструкція зовнішнього вуха, перший етап

Пластичні операції

45536-00

Реконструкція молочної залози з використанням власних тканин, другий етап

Пластичні операції

45533-00

Реконструкція молочної залози з використанням власних тканин, перший етап

Пластичні операції

45530-02

Реконструкція молочної залози з використанням клаптя

Пластичні операції

45539-00

Реконструкція молочної залози з встановленням тканинного еспандера

Пластичні операції

45608-04

Реконструкція нижньої щелепи за допомогою витягування кісток

Пластичні операції

45608-00

Реконструкція нижньощелепного виростка

Пластичні операції

45608-03

Тотальна реконструкція нижньої щелепи

Пластичні операції

45608-02

Субтотальна реконструкція нижньої щелепи

Пластичні операції

45608-01

Часткова реконструкція нижньої щелепи

Пластичні операції

45638-00

Повна ринопластика

Пластичні операції

45668-00

Висічення червоної кайми губ

Пластичні операції

45788-00

Відновлення нижньощелепної ямки, виличної дуги та скроневої кістки

Пластичні операції

45614-00

Реконструкція повіки

Пластичні операції

45674-01

Реконструкція повіки з використанням клаптя, другий етап

Пластичні операції

45671-01

Реконструкція повіки з використанням клаптя, єдиний або перший етап

Пластичні операції

45545-00

Реконструкція соска

Пластичні операції

45644-02

Ринопластика з використанням трансплантата кістки та хряща з віддаленої донорської ділянки

Пластичні операції

45644-01

Ринопластика з використанням кісткового трансплантата з віддаленої донорської ділянки

Пластичні операції

45641-00

Ринопластика з використанням трансплантата носового хряща або хряща носової перегородки

Пластичні операції

45641-02

Ринопластика з використанням трансплантата носової кістки та носового хряща або хряща носової перегородки

Пластичні операції

45641-01

Ринопластика з використанням трансплантата носової кістки

Пластичні операції

45644-00

Ринопластика з використанням трансплантата хряща з віддаленої донорської ділянки

Пластичні операції

45635-00

Ринопластика з корекцією носової кістки

Пластичні операції

45632-00

Ринопластика з корекцією хряща

Пластичні операції

45656-02

Складний трансплантат на повіку

Пластичні операції

45656-00

Складний трансплантат на ніс

Пластичні операції

45656-01

Складний трансплантат на вухо

Пластичні операції

45656-03

Складний трансплантат на іншу локалізацію

Пластичні операції

45629-00

Трансплантат при симблефароні

Пластичні операції

45560-00

Пересадка волосся

Пластичні операції

45575-00

Фасціальний трансплантат у випадку паралічу лицьового нерва

Пластичні операції

45018-01

Шкірно-жировий трансплантат

Пластичні операції

45669-00

Абляція червоної кайми губи за допомогою лазера

Пластичні операції

45546-00

Введення пігменту під шкіру для реконструкції соска або ареоли

Пластичні операції

45587-00

Підтягування шкіри обличчя, однобічне М

Пластичні операції

45024-00

Абразивна терапія ≥2 естетичних ділянок обличчя

Пластичні операції

45021-00

Абразивна терапія 1 естетичної ділянки обличчя

Пластичні операції

45021-01

Абразивна терапія іншої ділянки шкіри

Пластичні операції

45026-00

Шліфування ≥2 естетичних ділянок обличчя СО2 лазером

Пластичні операції

45025-01

Шліфування 1 естетичної ділянки обличчя СО2 лазером

Пластичні операції

45025-02

Шліфування СО2 лазером іншої ділянки шкіри

Пластичні операції

45025-00

Шліфування шиї СО2 лазером

Пластичні операції

45019-00

Хімічний пілінг усього обличчя

Пластичні операції

45652-00

Абляція ринофіми за допомогою лазера

Пластичні операції

 

Додаток 4. Уточнюючі правила до кодування деяких інтервенцій

І. Процедури діагностичної візуалізації

 1. Послуга з діагностичної візуалізації включає: безпосередньо виконання самої процедури, інтерпретацію зображення та написання висновку/заключення.
 2. Якщо рентгенографічне обстеження певної ділянки передбачає опромінення більш ніж однієї плівки оплата відбувається лише один раз. Це означає, що якщо замовлено рентген стопи, незалежно від кількості знімків під різними кутами, виконана послуга включає рентген стопи за одним або кількома знімками та висновок/заключення. Винятком є звичайний рентгенівський знімок хребта (від 58100 до 58121), де код відрізняється залежно від областей хребта, які досліджуються одночасно. У випадку, коли основним діагнозом буде травма, оплата буде відбуватися за всі рентгенологічні дослідження.
 3. Якщо для порівняння необхідно зняти одну або більше плівок протилежної кінцівки, оплата здійснюється за рентгенографічне обстеження та висновок лише за одну кінцівку. Порівняльні знімки вважаються частиною запитуваної процедури.
 4. Код 58921-00 Інша контрастна клізма – Клізма з дослідженням повітряного контрасту або без нього та з попередніми простими плівками або без них.
 5. Якщо необхідно виконати два та більше регіони хребта, кодувати потрібно код, який вказує кількість регіонів, наприклад 58115 (хребет, три області) та коди всіх досліджуваних областей хребта, наприклад коди 58100, 58103, 58106 і 58109.
 6. Консультація лікаря-рентгенолога не кодується, якщо виконуються такі послуги діагностичної візуалізації:
  • рентгенографічне дослідження кінцівок – коди: 57518-02 57524-02         57524-03            57518-03         57524-04         57506-03         57506-04         57512-03         57512-02            57518-01         57524-01         57506-01         57512-01         57512-00         57506-02            57506-00         57518-00         57524-00         57518-04;
  • рентгенографічне обстеження плеча та тазу – коди: 57721-00 57706-00         57712-00   57700-00         57715-00; 
  • рентгенографічне обстеження голови – коди: 57945-00 57915-00         57921-00   57924-00         57927-00         57918-00         57901-00         57960-00         57939-00   57902-00;
  • рентгенографічне дослідження хребта – коди: 58106-00 58103-00         58109-00   58112-00         58115-00         58108-00         58100-00;
  • рентгенографічне дослідження кісткового віку та обстеження скелета – коди: 58306-00 та 58300-00;
  • рентгенографічне обстеження грудного відділу – коди: 58509-00 58521-00 58527-00   58524-01         58500-00         58506-00         58524-00         58521-01;
  • рентгенографічне дослідження сечовивідних шляхів – коди: 58700-00 58721-00   58715-01         58718-01         58718-00         58715-00         58706-00;
  • рентгенографічне обстеження аліментарного тракту та жовчовивідної системи – коди: 58912-00 58900-00         58912-01         58915-00         58909-00         58909-01   58939-00         58916-00         58936-00         58927-00         58921-00.
 1. Консультації слід кодувати лише тоді, коли ця консультація має значення для пацієнта, тобто, коли:
  • лікар-рентгенолог використовує свої медичні знання, технічні навички та особистий досвід у клінічній радіології, для консультування пацієнта, щоб змінити або потенційно змінити хід ведення пацієнта в найкращих інтересах пацієнта;
  • лікар-рентгенолог бере на себе первинну клінічну відповідальність за управлінські рішення, прийняті під час консультації;
  • сама консультація включає компоненти збору анамнезу, фізикальне обстеження, обговорення з пацієнтом, складання плану ведення пацієнта і направлення на додаткові обстеження або тести.
 1. Консультації, надані будь-яким сертифікованим спеціалістом з МРТ у поєднанні з послугами МРТ, не повинні кодуватися, окрім випадків, коли практикуючий лікар вирішить, що консультація необхідна для пацієнта. Консультація має бути змістовною та значущою. Визначення значущої консультації таке ж, як і в пункті 7 щодо вимог до спеціалістів рентгенологів.
 2. Консультації, надані будь-яким сертифікованим спеціалістом з УЗД у поєднанні з послугами УЗД, не повинні кодуватися, окрім випадків, коли практикуючий лікар вирішить, що консультація необхідна для пацієнта. Консультація має бути змістовною та значущою. Визначення значущої консультації таке ж, як і в пункті 7 щодо вимог до спеціалістів рентгенологів.
 3. Інтервенції, що відносяться до групи досліджень Ядерна медицина – ні- PET:
 • 61368-00 Дослідження дивертикулу Меккеля
 • 61381-00 Дослідження евакуації вмісту шлунка
 • 61364-00 Дослідження кишкової кровотечі
 • 61386-01 Дослідження нирок
 • 61373-00 Дослідження гастроезофагального рефлюксу
 • 61386-00 Дослідження нирок
 • 61376-00 Дослідження кліренсу стравоходу
 • 61328-00 Дослідження перфузії легень
 • 61360-00 Дослідження печінки та жовчовивідних шляхів
 • 61372-00 Дослідження слинної залози
 • 61495-00 Дослідження слізної протоки
 • 61473-00 Дослідження щитоподібної залози
 • 61393-00 Комбіноване обстеження та дослідження нирок
 • 61446-01 Локалізоване дослідження суглоба
 • 61446-00 Локалізоване дослідження кістки
 • 61340-00 Дослідження вентиляції легень
 1. У разі кодування 55036-00 Ультразвукове дослідження черевної порожнини поряд з 55065-00 Ультразвукове дослідження таза або 55038-00 Ультразвукове дослідження сечовивідних шляхів або 55084-00 Ультразвукове дослідження сечового міхура до рахунку буде включатися одна інтервенція.

ІІ. Пояснення до деяких кодів лабораторних обстежень

Код

Інтервенція

Перелік показників, які включає код

A34011

Загальний аналіз крові

гемоглобін, лейкоцити з формулою, еритроцити, швидкість осідання еритроцитів (ШОЕ)

A34001

Аналіз; кров

загальний аналіз крові +тромбоцити+ретикулоцити

B34029

Аналіз; коагулограма

Щонайменше три з переліку B34014; B34025; B34009; B34022; B34026

T34004

Профіль ліпідів

T34016 тригліцеридів, T34006 рівень холестерину, T34011 ліпопротеїнів високої щільності, T34013 ліпопротеїнів низької щільності

D34008

Аналіз; функція печінки ("Печінкові проби")

Щонайменше три показника переліку: D34002 Аналіз; аланінамінотрансфераза, D34005    Аналіз; аспартат-амінотрансфераза, D34006   Аналіз; білірубін, D34007 Аналіз; гама-глутамілтрансфераза D34003 Аналіз; лужна фосфатаза

A34021           

Аналіз; електроліти/ функціональні тести печінки

Електроліти. щонайменше три показника з переліку: A34014 Аналіз; калій; A34006 Аналіз; кальцій; A34017 Аналіз; натрій; A34007 Аналіз; хлориди

Щонайменше три показника з переліку: D34002 Аналіз; аланінамінотрансфераза, D34005    Аналіз; аспартат-амінотрансфераза, D34006   Аналіз; білірубін, D34007 Аналіз; гама-глутамілтрансфераза D34003 Аналіз; лужна фосфатаза

U38006

Аналіз; функція нирок

U34005           Аналіз; азот сечовини крові, U34002            Аналіз; креатинін, U34003   Аналіз; сечовина

A34008

Аналіз; електроліти

Електроліти. щонайменше три показника з переліку: A34014 Аналіз; калій; A34006 Аналіз; кальцій; A34017 Аналіз; натрій; A34007 Аналіз; хлориди

A34018

Вітамінний аналіз

Вітаміни – визначення іншого вітаміну, крім B34015            Аналіз; вітамін B12 та T34031         Аналіз; вітамін D

K34003

Аналіз; кардіоензими

Включає визначення щонайменше двох показників з переліку D34005       Аналіз; аспартат-амінотрансфераза, K34004           Аналіз; креатинкіназа, T34012        Аналіз; лактатдегідрогеназа

A34043

Аналіз; білки гострої фази (маркери запалення)

Включає прокальцитонін

L33001

Аналіз; ревматоїдний фактор

Включає додатково серомукоїд

A34030

Аналіз; біохімія

Включає щонайменше три дослідження з нижче вказаних:

D34008           Аналіз; функція печінки ("Печінкові проби")

B34029           Аналіз; коагулограма

U38006           Аналіз; функція нирок

A34008           Аналіз; електроліти

K34003           Аналіз; кардіоензими

T34004            Профіль ліпідів

T34015            Аналіз; функція щитовидної залози

A34012

Аналіз; мульти-біохімічний аналіз

Включає щонайменше чотири дослідження з нижче вказаних:

D34008           Аналіз; функція печінки ("Печінкові проби")

B34029           Аналіз; коагулограма

U38006           Аналіз; функція нирок

A34008           Аналіз; електроліти

K34003           Аналіз; кардіоензими

T34004            Профіль ліпідів

T34015            Аналіз; функція щитовидної залози

A33041

Аналіз; раковий антиген

Все інше,  крім A33026        Аналіз; раковий антиген СА 125, A33027   Аналіз; раковий антиген СА 15-3; A33028            Аналіз; раковий антиген СА 19-9

A33050

Аналіз; пухлинний маркер

Все інше, крім Y34003         Аналіз; простатичний специфічний антиген (ПСА); Y34011        Аналіз; вільний/загальний простатичний специфічний антиген (ПСА)

A37001

Аналіз; гістопатологія

Все інше, крім

H37001           Аналіз; гістопатологія; вуха,

X37002           Аналіз; гістопатологія; генітальна; жіноча

Y37001           Аналіз; гістопатологія; генітальна; чоловіча

X37006           Аналіз; гістопатологія; грудні залози; жіноча

Y37003           Аналіз; гістопатологія; грудні залози; чоловіча

T37001            Аналіз; гістопатологія; ендокринна/метаболічна

B37002           Аналіз; гістопатологія; кров

N37001           Аналіз; гістопатологія; неврологічна

F37001            Аналіз; гістопатологія; очі

W37001          Аналіз; гістопатологія; репродуктивна

R37001           Аналіз; гістопатологія; респіраторна

K37001           Аналіз; гістопатологія; серцево-судинна

L37001            Аналіз; гістопатологія; скелетно-м’язова

D37001           Аналіз; гістопатологія; травлення

U37001           Аналіз; гістопатологія; урологія

S37001            Аналіз; гістопатологія; шкіра

A34003

Аналіз гормонів

Щонайменше три з переліку

T34034            Аналіз; адренокортикотропний гормон (АКТГ, адренокортикотропін)

T34029            Аналіз; альдостерон

W34010          Аналіз; антимюллерівський гормон

T33003            Аналіз; антитіла до тиреоглобуліну

W34006          Аналіз; бета-субодиниця хоріонічного гонадотропіну людини (титр/кільк)

T34033            Аналіз; вазопресин (антидіуретичний гормон)

X34004           Аналіз; естрадіол

Y34008           Аналіз; естрадіол; чоловічий

X34007           Аналіз; індекс вільного тестостерону; жіночий

Y34005           Аналіз; індекс вільного тестостерону; чоловічий

T34019            Аналіз; інсулін

T35002            Аналіз; катехоламіни

T34007            Аналіз; кортизол

X34002           Аналіз; лютеїнізуючий гормон (ЛГ, лютропін)

Y34007           Аналіз; лютеїнізуючий гормон; чоловічий

T34030            Аналіз; паратироїдний гормон

X34003           Аналіз; прогестерон

Y34009           Аналіз; прогестерон; чоловічий

A34032           Аналіз; пролактин

A34040           Аналіз; ренін

A34033           Аналіз; тестостерон

X34005           Аналіз; фолікулостимулюючий гормон (ФСГ, фолітропін); жіночий

Y34006           Аналіз; фолікулостимулюючий гормон (ФСГ, фолітропін); чоловічий

W34005          Аналіз; хоріонічний гонадотропін людини (ХГЛ)

Y34010           Аналіз; Хоріонічний гонадотропін людини; M

T34015

Аналіз; функція щитовидної залози

T34037            Аналіз; тиреоїдна пероксидаза

T34028            Аналіз; тиреотропний гормон (тиреотропін,ТТГ)

T34027            Аналіз; тироксин

A33051

Аналіз; імунний статус

Включає імуноцитологічні дослідження

B33007

Аналіз; імуноглобулін

Включає визначення імуноглобілінів G та М

A33029

Аналіз; кардіоембріональний антиген

Правильна назва Раково-ембріональний антиген

A33005

Аналіз; імунологія

Включає циркулюючі імунні комплекси

 

B34027

Аналіз; повний аналіз крові для поверхневих маркерів (CD)

Включає імуноцитологічне дослідження субпопуляцій лімфоцитів периферичної крові

A34016

Аналіз; РАСТ (антитела аллергія)

Включає специфічне дослідження крові на антитіла до імуноглобуліну Е (IgE). 

W34003

Аналіз; внутрішньоутробний

Всі інші дослідження, які виконуються внутрішньоутробно, крім 16606-00 Аналіз крові плода

A37002

Аналіз; цитологія

Все інше, крім

H37002           Аналіз; цитологія; вухо

X37003           Аналіз; цитологія; генітальна; жіноча

Y37002           Аналіз; цитологія; генітальна; чоловіча

T37002            Аналіз; цитологія; ендокринна/метаболічна

B37003           Аналіз; цитологія; кров

N37002           Аналіз; цитологія; нейрологічна

F37002            Аналіз; цитологія; око

W37002          Аналіз; цитологія; репродукція

R37002           Аналіз; цитологія; респіраторна

K37002           Аналіз; цитологія; серцево-судинна

L37002            Аналіз; цитологія; скелетно-м’язова

D37002           Аналіз; цитологія; травлення

U37002           Аналіз; цитологія; урологія

S37002            Аналіз; цитологія; шкіра

W35004

Аналіз; сеча; вагітність

Включає визначення білку в сечі

W34004

Аналіз; антенатальні серологічні маркери

Дослідження на TORCH-інфекції  у вагітних

D33027

Аналіз; антиген гепатиту

Одночасно визначення антигенів до 2 типів вірусів гепатиту

D33026

Аналіз; антитіла до гепатиту

Одночасно визначення антитіл до 2 типів вірусів гепатиту

A33010

Аналіз; венеричне захворювання

Включає одночасне дослідження на виявлення сифілісу, гонореї, хламідії

Взяття біоматеріалу на бактеріологічне дослідження

Коди:

A33039           Аналіз; вірусний мазок на мікробіологію, культуру і чутливість

H33003           Аналіз; мазок з вуха, мікроскопія, культура, чутливість

R33008           Аналіз; мазок з носа на мікробіологію, культуру і чутливість

F33003            Аналіз; мазок з ока на мікробіологію, культуру і чутливість

X33005           Аналіз; мазок з піхви, мікробіологія, культура і чутливість

S33003            Аналіз; мазок зі шкіри на мікробіологію, культуру і чутливість

R33006           Аналіз; мазок із зіву, мікробіологія, культура і чутливість

A33033           Аналіз; мазок на мікробіологію, культуру і чутливість

A33007           Аналіз; посів на флору і чутливість до антибіотиків

A33033

Аналіз; мазок на мікробіологію, культуру і чутливість

Включає все інше, крім:

A33039           Аналіз; вірусний мазок на мікробіологію, культуру і чутливість

H33003           Аналіз; мазок з вуха, мікроскопія, культура, чутливість

R33008           Аналіз; мазок з носа на мікробіологію, культуру і чутливість

F33003            Аналіз; мазок з ока на мікробіологію, культуру і чутливість

X33005           Аналіз; мазок з піхви, мікробіологія, культура і чутливість

S33003            Аналіз; мазок зі шкіри на мікробіологію, культуру і чутливість

R33006           Аналіз; мазок із зіву, мікробіологія, культура і чутливість

A33033           Аналіз; мазок на мікробіологію, культуру і чутливість

Бактеріологічні дослідження (визначення культури та чутливість до антибіотиків

A34028           Аналіз; гемокультура

A33045           Аналіз; грибковий на мікробіологію, культуру і чутливість

D33008           Аналіз; кал: мікроскопія, культура, чутливість

A33054           Аналіз; мікробіологія, культура і чутливість

S33007            Аналіз; мікробіологія, культура і чутливість нігтя

R33005           Аналіз; мокротиння, мікробіологія, культура і чутливість

X33004           Аналіз; цервікальний мазок, мікроскопія, культура, чутливість

R33002           Посів; мазок з зіву

U33004           Аналіз; сеча, мікробіологія, культура і чутливість

A33054

Аналіз; мікробіологія, культура і чутливість

(Бактеріологічні дослідження -визначення культури та чутливість до антибіотиків)

Включає бактеріологічне дослідження, крім:

A34028           Аналіз; гемокультура

A33045           Аналіз; грибковий на мікробіологію, культуру і чутливість

D33008           Аналіз; кал: мікроскопія, культура, чутливість

S33007            Аналіз; мікробіологія, культура і чутливість нігтя

R33005           Аналіз; мокротиння, мікробіологія, культура і чутливість

X33004           Аналіз; цервікальний мазок, мікроскопія, культура, чутливість

R33002           Посів; мазок з зіву

U33004           Аналіз; сеча, мікробіологія, культура і чутливість

Бактеріоскопічні дослідження

A33004           Аналіз; мікробіологія

H33001           Аналіз; мікробіологія; вухо 

X33001           Аналіз; мікробіологія; генітальний; жінки

Y33001           Аналіз; мікробіологія; генітальний; чоловіки

T33001            Аналіз; мікробіологія; ендокринна/метаболічна

B33004           Аналіз; мікробіологія; кров

N33001           Аналіз; мікробіологія; неврологічна

F33001            Аналіз; мікробіологія; око

L33002            Аналіз; мікробіологія; опорно-руховий апарат

W33006          Аналіз; мікробіологія; репродуктивна

R33003           Аналіз; мікробіологія; респіраторна

K33001           Аналіз; мікробіологія; серцево-судинна

D33003           Аналіз; мікробіологія; травлення

U33002           Аналіз; мікробіологія; урологія

S33001            Аналіз; мікробіологія; шкіра

A33004

Аналіз; мікробіологія

 

Включає все інше крім:

H33001           Аналіз; мікробіологія; вухо 

X33001           Аналіз; мікробіологія; генітальний; жінки

Y33001           Аналіз; мікробіологія; генітальний; чоловіки

T33001            Аналіз; мікробіологія; ендокринна/метаболічна

B33004           Аналіз; мікробіологія; кров

N33001           Аналіз; мікробіологія; неврологічна

F33001            Аналіз; мікробіологія; око

L33002            Аналіз; мікробіологія; опорно-руховий апарат

W33006          Аналіз; мікробіологія; репродуктивна

R33003           Аналіз; мікробіологія; респіраторна

K33001           Аналіз; мікробіологія; серцево-судинна

D33003           Аналіз; мікробіологія; травлення

U33002           Аналіз; мікробіологія; урологія

S33001            Аналіз; мікробіологія; шкіра

R33001

Посів; туберкульоз

Проведення дослідження

A33035

Аналіз; серологія

Все інше, крім кодів серологічних досліджень з вказаними  збудниками, які вказані в класифікаторі

A33032

Аналіз; вірус Епштейна-Барр

За допомогою методу ПЛР

A33031

Аналіз; серологічні маркери віруса Епштейна-Барр

Включає визначення антитіл

A33040

Аналіз; серологічні маркери вірусів

Визначення антитіл до 2 та більше типів вірусів

A33006

Аналіз; хламідія

Включає ПЛР

ІІІ. Пояснення до деяких кодів інших кодів інтервенцій

Код

Назва

Пояснення

42503-00

Офтальмологічне обстеження

Відповідно до АСК офтальмологічне обстеження за цим кодом кодується у разі виконання процедури під  загальною анестезією

32171-00

Аноректальне обстеження

Відповідно до АСК аноректальне обстеження з біопсією або без неї за цим кодом кодується у разі виконання процедури під  загальною анестезією

41653-00

 

Обстеження носової порожнини та/або носоглоткового простору

Відповідно до АСК обстеження носової порожнини та/або носоглоткового простору за цим кодом кодується у разі виконання процедури під  загальною анестезією

41653-01

Інші діагностичні процедури на носі

Відповідно до АСК обстеження носової порожнини та/або носоглоткового простору за цим кодом кодується у разі виконання процедури під  загальною анестезією

41647-01

Санітарна обробка вуха, однобічна

Відповідно до АСК  даний код включає туалет вух, що потребує використання операційного мікроскопа та огляду барабанної перетинки з або без загальної анестезії

41647-00

Санітарна обробка вуха, однобічна

Відповідно до АСК  даний код включає туалет вух, що потребує використання операційного мікроскопа та огляду барабанної перетинки з або без загальної анестезії

 

Додаток 5. Коди інтервенцій та лікарі-спеціалісти, які повинні їх обліковувати  

 

Лікар-сурдолог

A67033

Консультація Сурдолога

96068-00

Консультування або навчання щодо втрати слуху або розладів слуху

11309-01

Аудіометричне дослідження повітряної провідності з використанням візуалізації

11309-00

Аудіометричне дослідження повітряної провідності, стандартний метод

11312-02

Аудіометричне дослідження повітряної та кісткової провідності з використанням візуалізації

11312-00

Аудіометричне дослідження повітряної та кісткової провідності, стандартний метод

96173-00

Аудіометрія електричної слухової реакції стовбура головного мозку

96050-00

Аудіометрія реакції, викликаної корою головного мозку

11300-00

Аудіометрія реакції, викликаної стовбуром головного мозку

11306-00

Інша аудіометрія

96052-00

Поріг акустичного рефлексу

96055-00

Індекс чутливості до коротких наростань звука (SISI-тест)

96053-00

Розпад акустичного рефлексу

96065-00

Співставлення шуму у вухах або маскування звуку

96048-00

Тест виділення семантично неоднорідних фраз [SSI]

96047-00

Тест з використанням фільтрованого мовлення

96045-00

Мовний rollover-тест (тест розпізнавання мовлення із підвищенням інтенсивності)

96059-00

Інші психоакустичні тести

96058-00

Тест на згасання порогового тону

96049-00

Тест на злиття (складів чи звуків)

96057-00

Тест на різницю рівнів з маскуванням

96056-00

Тест перемінного бінаурального балансу гучності (ABLB-тест)

96046-00

Дихотичний тест з прослуховуванням спондеїчних слів [ПСС]

Спеціалісти, які займаються психічним здоров’ям

P67001

Консультація Лікаря-психолога

P67002

Консультація Психіатра

96074-00

Консультування або навчання щодо залежності від азартних ігор або гри в тоталізатор

96073-00

Консультування або навчання щодо залежності від психоактивних речовин

96081-00

Консультування з питань взаємовідносин

96084-00

Консультування у випадку фізичного знущання/насильства/нападу

96082-00

Консультування у кризовій ситуації/події

96089-00

Навчання щодо ресурсів

96085-00

Консультування у випадку горя/важкої втрати

96241-01

Призначення психотерапевтичного агента, новий препарат

96241-02

Призначення психотерапевтичного агента, повторний препарат

96241-09

Призначення психотерапевтичного агента, неуточнений або невідомо, чи препарат новий, чи повторно призначений

96148-00

Ігрова/рекреаційна терапія та реабілітологія

96179-00

Терапія сексуальних розладів

96113-00

Тренування навичок, що стосуються пам'яті, орієнтації, сприйняття або уваги

96183-00

Наративна терапія

96104-00

Музикотерапія (музична терапія)

96239-00

Психоосвіта (психоедукація)

96101-00

Когнітивна та/або поведінкова терапія [КПТ]

96177-00

Міжособистісна психотерапія [МОТ]

96102-00

Сімейна терапія/терапія опікунства

96100-00

Психодинамічна (інсайт-орієнтована) психотерапія

96181-00

Арт-терапія

96182-00

Бібліотерапія

96180-00

Інші види психотерапії або психосоціальних втручань

96185-00

Підтримуюча психотерапія, не класифікована в інших рубриках

96001-00

Психологічна підготовка

96238-00

Обстеження когнітивної та/або поведінкової сфери

96237-00

Комплексне обстеження психічного стану

96032-00

Психосоціальне обстеження

96034-00

Обстеження щодо психічних розладів внаслідок вживання алкоголю та інших психоактивних речовин

96236-00

Первинне обстеження психічного стану

Окуліст

F67001

Консультація Офтальмолога дитячого

F67002

Консультація Офтальмолога

96069-00

Консультування або навчання щодо втрати зору або розладів зору

11205-00

Електроокулографія [ЕОГ]

11204-00

Електроретинографія [ЕРГ]

11210-00

Паттерн-електроретинографія

11240-01

Інтерферометрія з частковою когерентністю

92015-00

Зоровий викликаний потенціал [ЗВП]

92016-00

Тонометрія

96042-00

Вимірювання акомодації

96038-00

Вимірювання гостроти зору

96043-00

Вимірювання рефракції

96044-00

Вимірювання рухів очного яблука та бінокулярної функції

11221-00

Повна кількісна комп'ютерна периметрія, двобічна

11224-00

Повна кількісна комп'ютерна периметрія, однобічна

11211-00

Перевірка адаптації очей до темноти Темнова адаптометрія

92018-00

Перевірка кольорового зору

11200-00

Провокаційні проби для виявлення глаукоми

96133-00

Тренування навичок, що стосуються бінокулярного зору

11235-00

Обстеження ока за допомогою імпресійної цитології рогівки

96039-00

Тест на контрастну чутливість

Лікар-дієтолог або інший лікар, який є лікуючим лікаря пацієнта з захворюванням (діабетом, ожирінням тощо), що потребує корекції харчування

95550-00

Суміжна медична інтервенція, дієтологія

 

Додаток 6. Перелік інтервенцій, що входять в категорії

 

9.1.Консультування

A67002 P67001  L67001  A67043 B67004 A67042 A67041 A67040 X67003 X67001 U67005 U67003 U67001 T67003  T67001  S67001  R67003 R67001 N67004 N67001 K67001 F67001  D67001 B67001 A67039 A67038 A67029 A67037 A67036 A67035 A67034 A67033 A67032 A67031 A67030 A67025 A67024 A67022 A67019 A67012 A67011 A67009 A67023                A67013 A67018 A67015 А67008 A67016 X67002 A67005 D67002 B67002 A67027 S67002  T67002  D67003 B67003 A67026 A67001 K67002 K67003 A67020 A67021 P67004  N67002 N67003 U67004 A67014 F67002  A67004 D67006 A67028 P67002  P67005  R67002 A67017 L67003  K67004 L67002  U67002 A67006 А67007 A67003 96088-00                96066-00              96070-00              96069-00              96068-00              96075-00              96071-00              96076-00              96072-00              96079-00              96067-00              96074-00              96073-00              96084-00              96085-00              96241-01              96095-00              96096-00              96148-00              96179-00              96183-00              96104-00                96239-00              96101-00              96177-00              96102-00              96100-00              96181-00              96182-00              96180-00              96185-00              96001-00              92500-02              92500-00              96238-00              96022-00              96013-00              96026-00              96237-00              96035-00              96034-00              96045-00              96054-00                96056-00              96184-00              96046-00

9.2.Основні лабораторні дослідження

C19002 C19001 A34045 T34021  94558-4 U34005 B34014 D34002 A33055 A34031 A33023 D34004 A33016 D33022 D33017 A33046 D33018 D33019 T33003  D33031 D34005 D34006 A34015 W33002 B34032 B33002 B33006 A33039 D34007 B34018 T34022  T34010  X34006 Y34004 T34005  T34023  T34026  T34025  T34038  B33009 A34025 D33029 X34004                Y34008 B34019 T34019  A38001 A36001 D36002 D36001 A34014 A34006 N34005 A33029 Y34002 B34021 R33007 U34002 W34002 B33013 B34007 B34005 T34012  T34035  D34003 X34002 Y34007 A34038 H33003 R33008 F33003  X33005 Y33005 S33003  R33006 A34035 A34036 A33033 R32001 B34025 A33004 H33001 X33001 Y33001 T33001                B33004 N33001 F33001  L33002  W33006 R33003 K33001 D33003 U33002 S33001  A34017 A35004 T34036  U35003 T34030  A33008 U33001 D36003 X34003 Y34009 A34032 B34009 L33001  D33006 D33007 D33010 D33005 D33011 A35001 U33004 A35007 A35006 W35004 A35011 U34003 W34007 A35008 A34005 T34009  A33052 B34023 T34016                A33060 B34022 K34007 R32002 U34004 B34016 B34026 B34017 T34017  A33061 A34007 T34006  T34011  T34013  T34024  B34003 B34028 B34006 A32001 R32004 D32001 S32001  A33038 A34009 A35002 A34011 T34001  X37004 92130-00              X37001 X37005 A33059 R33002 B33003 A33036 A34027 A35003 A35005 U34007

9.3. Специфічні лабораторні дослідження

C19003 A34026 A34002 92091-00              94562-6 94563-4 94564-2 94500-6 T34034  A34004 T34029  B33008 D33024 D33025 D33023 A33011 W34010 W34004 L33004  A33003 D33020 D33021 D33016 D33015 B34034 L33005  A34043 N34004 A33010 Y38003 Y34011 A33032 X33006 Y33004 B33012 B34015 T34031  A33043 A34020 A37001 H37001 X37002                Y37001 X37006 Y37003 T37001  B37002 N37001 F37001  W37001 R37001 K37001 L37001  D37001 U37001 S37001  A33002 A33048 A34008 A34034 A34010 A33025 D33014 A33030 B33007 B33011 A33005 X34007 Y34005 Y38002 T34007  A33001 K34004 N34001 D33030 L34004  P34002  D38002 A33056 A33007 T34039  K34008 Y34003 T34004                A33034 A33050 A33026 A33027 A33028 A34016 B33001 A34040 D33012 R33011 A34019 A33012 A33031 S33005  D33013 R33009 A33019 A33047 A33022 A33020 A33021 A33035 T35001  A34029 W34009 A34033 A33042 T34037  T34028  T34027  D34010 N34003 B34024 A34013 A34024 U38006 D34008 T34015  D33009 A33006 W35003 W34005                Y34010 A34023 R37003 A37002 H37002 X37003 Y37002 T37002  B37003 N37002 F37002  W37002 R37002 K37002 L37002  D37002 U37002 S37002  L34001  D34009 A34018 A33057 97052-00              97053-00

9.4. Інші лабораторні обстеження

A34003 16606-00              D35002 A34039 94762-2 K34006 B34035 T34018  D33027 K33003 D33026 R33010 W34008 A33053 W34006 A35009 A34030 A33044 T34033  T34020  B34030 W34003 B34031 A34028 A38003 A34037 K34009 A33045 K34005 A38004 A34021 X38001 Y38001 T35003  D33008 K34003 T35002  R32005 B34029 A34041 A34001 A34044                K34001 A33058 A33024 P34003  T35004  A33054 S33007  D33028 K34010 R33005 A34012 A34022 B34027 A33037 A33041 A33013 A33040 A35010 W38003 X34005 Y34006 X33004 B37001 R33001 97047-01

9.5. Інструментальна діагностика із використанням рентгенологічних (скопічних), ультразвукових, ендоскопічних методів дослідження

57518-02              58912-00              58509-00              57721-00              58306-00              58106-00              57524-02              57524-03              57518-03              57524-04              57945-00              58521-00              58527-00              58524-01              58103-00              58500-00              58506-00              57506-03              57930-00              57933-00              57912-00              57909-00                57506-04              57512-03              57512-02              57706-00              57518-01              57524-01              58109-00              57712-00              57506-01              57512-01              57512-00              59300-01              59303-01              59300-00              59303-00              57915-00              57921-00              57924-00              57506-02              57700-00              57506-00                57903-00              58524-00              58521-01              58700-00              57927-00              57918-00              57906-00              57518-00              57524-00              57518-04              57715-00              58112-00              58115-00              58108-00              58900-00              57901-00              58100-00              60503-00              59763-00              58300-00              57960-00                57939-00              97025-00              97022-00              59739-00              59739-02              59739-01              58912-01              58915-00              90906-00              90900-00              58721-00              58715-01              58718-01              58718-00              58909-00              58909-01              59733-00              59703-00              59724-00              59903-03              59970-00                58715-00              59751-00              59715-00              59736-00              58706-00              59712-00              58939-00              59700-00              58916-00              59309-00              59306-00              58936-00              59970-04              59739-03              59754-00              59970-03              59760-00              58927-00              59718-00              58924-00              59970-02                90372-00              11903-00              11912-00              11915-00              12306-00              55113-00              55030-00              55028-00              55812-00              55700-01              55700-00              55076-00              55070-00              55048-00              55600-00              55038-00              55084-00              55824-00              55065-00              55852-00              55700-02                55036-00              55032-00              55844-00              55282-00              55248-01              55248-00              55238-01              55238-00              55294-00              55294-02              55252-01              55252-00              55294-01              55244-01              55244-00              55276-00              55280-00              55278-00              55284-00              55274-00              55729-01                90911-00              55292-00              55292-01              49218-00              49557-00              41764-03              41764-01              41889-05              41889-01              90165-01              41816-00              30473-03              96224-00              30473-00              30473-05              32084-00              32090-00              32090-02              32075-00              35630-00              35710-00                36812-00              36803-00              37315-00              57942-00              11240-01              11600-01              11600-00              11600-02              11604-00              11602-00              11605-00              11614-00              11611-00              11610-00              11612-00              57902-00              58921-00

9.6. Інструментальна діагностика із використанням компʼютерної томографії (КТ), магнітно-резонансної томографії (МРТ) та методів радіонуклідної діагностики

11215-00              11218-00              59903-00              59903-01              59903-02              38218-02              38218-00              38218-01              60100-00              97039-00              56010-00              56010-01              56010-02              56010-03              56001-00              56007-00              57001-00              57007-00              57001-01              56301-00              56307-00              56301-01                56307-01              56801-00              56401-00              56619-00              56625-00              56022-00              56028-00              56022-02              56028-02              56030-00              56036-00              56101-00              56107-00              56013-00              56013-01              56013-02              56013-03              56022-01              56028-01              56016-05              56016-01                56016-04              56016-00              56016-07              56016-03              56016-06              56016-02              57362-00              56409-00              56412-00              56225-00              56234-00              56226-00              56224-00              56219-00              56221-00              56233-00              56223-00              12309-00              56220-00              56407-00              56501-00                57201-00              57350-01              57350-00              57350-02              57350-08              57350-07              57350-06              57350-05              57350-04              57350-03              57360-00              90902-01              90902-00              90902-02              90902-07              90902-03              90902-06              90902-05              90902-04              90901-01              90901-00                90901-04              90901-08              90901-07              90901-10              90901-06              90901-03              90901-05              90901-02              90901-09              60060-01              60060-00              60063-01              60063-00              60036-01              60036-00              60000-01              60000-00              60003-00              60012-00              60048-01              60048-00                60024-00              59970-01              60072-00              60075-00              60078-00              12530-00              61469-00              61453-00              61454-00              61457-00              61458-00              61461-00              61446-00              61449-00              61445-00              90905-03              61446-01              61449-01              61313-00              61316-00              61317-00                61317-01              61314-00              61314-01              61465-00              61397-00              90910-00              61310-00              90905-01              61320-00              61499-01              61499-00              61417-00              61340-00              61429-00              61430-00              61426-00              61433-00              61434-00              61437-00              61438-00              61373-00                61405-00              61368-00              61381-00              61364-00              61386-01              90907-00              61387-00              61441-00              61421-00              61425-00              61376-00              61320-01              61484-00              61386-00              61390-00              61389-00              61480-00              61402-00              61328-00              61302-00              61303-00                61302-01              61303-01              61348-00              61356-00              61360-00              61361-00              61353-00              61352-00              61413-00              61356-01              61372-00              61495-00              61384-00              61409-00              61473-00              61401-00              61417-01              61383-00              61306-00              61307-00              61393-00                90724-00              90011-05              41904-00                              12500-00              12524-00              12533-00

9-7          Інша інструментальна діагностика

11009-00              12203-00              11012-00              11012-01              11012-02              11015-00              11015-01              11018-00              11018-01              11018-02              11021-00              11021-01              11021-02              11027-00              11024-00              11833-01              11339-00              11205-00              11204-00              11210-00              11303-00              11324-01                11324-00              11304-00              11833-00              11830-00              30493-00              11503-07              11503-03              11503-01              11503-00              11615-00              92128-00              11503-06              11810-00              11221-00              11224-00              37815-00              11800-00              11724-00              97071-00              11718-00              11727-00                11721-03

9-8          Хірургічні втручання

30440-00              30688-00              40903-00              35324-00              49700-00              49360-00              49118-00              48945-00              45855-00              41764-04              38448-01              38436-00              30442-00              30473-07              30478-00              30473-08              30478-14              30473-02              32084-02              36860-00              36860-01              32095-00                35539-04              36812-01              36652-00              90460-00              36818-01              36818-00              30484-02              30484-01              30484-00              38215-00              38203-00              38200-00              38206-00              39131-02              90011-00              30473-01              30071-02              30075-19              32138-00              36824-01              36824-00                35622-00              30478-04              30478-01              30478-02              30478-20              30478-03              30473-06              30478-18              30478-15              30478-16              30478-21              30478-17              90675-00              90136-00              90117-00              90082-00              49212-00              47900-00              38518-00              41801-00              13706-00                38418-01              50109-00              49203-00              46300-00              49845-00              50118-00              46307-01              46321-01              46309-01              46312-01              46315-01              46318-01              45758-00              50127-00              49206-00              49700-01              49218-01              49557-01              49363-00              49118-01              48945-01                50100-01              48951-00              49224-02              49121-03              49221-00              49703-04              49224-01              49109-00              48954-00              48948-00              49703-05              49221-02              35539-03              49703-02              49221-01              49366-00              49121-01              48948-01              49703-01              49703-03              49560-02                45857-02              49227-00              45857-00              49706-00              49500-01              49303-00              49100-00              50103-00              45865-00              45799-00              30087-00              30071-01              35640-03              30216-01              42740-00              30216-00              41704-00              41701-00              39703-03              35518-00              90725-00                90563-00              42740-01              37606-00              37606-01              50124-00              90047-00              41533-00              41536-00              41536-01              40903-01              39706-00              39703-00              35620-00              30075-15              30075-07              30081-00              50200-00              41752-04              41737-07              90602-00              38418-03                38275-00              30075-06              30075-05              30075-04              90013-00              30075-37              30075-02              38450-03              38450-02              30075-32              30075-25              41737-08              30075-09              30075-29              30075-10              30644-06              34109-00              90010-00              30300-00              30300-01              30458-00                30075-26              30075-14              30075-13              30075-31              90432-00              30075-17              35608-02              30075-08              30075-12              30075-03              37623-03              37623-02              37619-01              37619-00              37619-03              37619-02              37623-01              37623-00              31462-00              39125-00              90561-00                41870-01              45027-02              30679-00              30207-00              47900-01              37218-01              37415-00              50124-01              90344-02              13818-00              39015-01              38609-00              35503-00              40709-00              40712-00              42752-00              38393-00              38353-00              39139-00              34500-00              38285-00                39134-01              39127-00              42701-00              42703-00              42608-00              41905-02              42740-03              42740-02              90347-00              38806-00              41907-00              38390-00              38473-00              38470-00              38473-01              38470-01              38654-03              38654-00              38390-02              38390-01              38350-00                38368-00              38615-01              47921-00              39015-02              90376-00              34528-02              37426-01              37426-00              90462-00              37223-00              36607-00              36605-00              32132-00              42608-01              90202-02              90202-00              38256-00              38256-01              41905-00              46414-00              39006-00                35360-01              50402-00              39331-01              49500-04              46363-00              42689-00              32177-00              32166-02              42802-00              34530-01              41804-01              41813-00              34530-04              90001-01              40009-03              38612-00              39712-03              42755-00              30478-08              90203-07              38353-02                41770-00              30186-01              41518-00              30104-00              36667-00              32210-02              42644-04              42644-03              42644-02              42815-00              90001-00              42518-04              38286-00              42704-00              30189-01              41813-01              30266-02              30189-00              90667-00              90667-01              41886-01                41548-00              90484-01              39660-02              46516-01              47906-01              41668-00              42615-02              42614-02              90606-02              30255-00              30186-00              90484-00              38390-04              47930-01              47930-00              41886-02              30061-04              30061-02              30061-03              38456-33              41881-00                38350-04              38358-03              38368-04              38358-02              38350-02              38358-00              38368-02              38358-01              38621-01              47948-00              90001-02              90376-02              34530-05              90087-00              41617-01              90668-00              90668-01              42719-01              42725-00              52102-00              47927-01                47927-00              39133-01              40009-05              90566-00              30068-00              96227-02              30061-01              42569-00              41659-00              30563-02              42563-00              41886-00              41500-00              41503-00              30061-00              30064-00              37008-05              49706-02              49500-02              49100-01              50333-00                90351-00              90203-11              90203-04              41623-00              41620-00              41581-00              42806-00              41767-00              39324-02              42812-00              40009-04              42668-00              30244-00              90942-00              41804-00              50345-00              50321-00              42866-01              42866-00              42635-00              32142-01                32142-00              32162-00              32159-00              45045-06              45045-03              45045-02              45045-08              45045-05              45045-01              45045-07              45045-00              30286-00              30111-00              96189-00              31205-01              48900-01              37800-00              30075-11              41506-00              30107-00              30631-00                42574-00              42573-00              41729-00              48900-00              37372-00              37020-01              31566-00              31560-00              47933-01              47933-02              47933-00              37601-03              37601-02              90315-01              90149-00              90141-01              90074-00              90161-00              90452-00              90407-00              36558-01                30283-00              42575-00              46495-01              46501-00              46500-00              46498-00              90659-00              41644-00              30329-00              90282-00              31423-00              30107-01              46495-00              31340-00              30229-00              90575-00              43987-02              45054-00              45831-00              30332-00              35566-00                30256-00              30259-00              30676-01              31557-00              42686-00              49818-00              30329-01              90282-01              42533-00              30323-00              31412-00              46503-00              46502-00              30103-00              30099-00              30644-09              90393-00              32111-00              35523-00              42605-01              42596-01                42593-00              37601-01              37601-00              90574-01              45033-02              45033-06              45033-04              45033-05              45033-01              45036-00              45033-00              45030-00              45033-03              41716-06              42644-05              42683-00              39662-02              41635-00              41635-01              41638-01              41638-00                31230-02              31230-03              31235-00              31205-00              31235-02              31235-03              31230-01              31230-04              31230-00              31230-05              31235-04              31235-01              90396-00              31400-00              90440-00              42692-00              42695-00              31500-00              31350-00              90144-00              35557-00                30644-08              90138-00              90574-00              39658-00              30644-07              90135-00              30241-00              90669-00              34175-00              34169-00              34157-00              32135-01              50300-00              35723-01              35723-03              38290-02              38287-03              38287-04              35312-01              49500-00              31500-01                37212-00              30075-33              39324-01              47972-00              35315-01              42602-00              42602-01              45496-00              47066-00              47066-01              47027-03              47027-02              47033-00              47006-00              47051-00              47021-00              47021-01              47039-00              47060-00              47072-00              47072-01                47012-00              47012-01              47027-00              47027-01              47033-01              47045-00              47615-04              47615-05              53203-00              47615-06              47615-07              47309-00              47309-01              47573-00              47566-03              46442-00              47432-00              47432-01              47333-00              47333-01              47345-00                47345-01              47618-00              47618-01              47321-00              47321-01              47618-02              47618-03              90530-01              47501-00              47774-00              47786-00              47762-00              47765-01              47768-01              47771-01              47765-00              47768-00              47771-00              47408-00              47408-01              47467-00                47366-01              47366-03              47459-00              90558-00              47459-01              47366-00              47366-02              47306-00              47306-01              47570-00              47566-01              47384-01              47386-02              47386-03              47384-03              47450-00              47450-01              47384-00              47386-00              47386-01              47384-02                47393-00              47393-01              47351-00              47351-01              90530-03              47465-00              47465-01              47399-00              47399-01              47402-00              47402-01              47468-00              47468-01              47570-01              47566-05              47549-00              47549-01              47558-00              47558-01              47777-00              47789-00                47741-00              47630-00              47630-01              47624-00              47624-01              47639-00              47639-01              47429-01              47330-00              38481-00              47330-01              47342-00              47342-01              47615-00              47615-01              47318-00              47318-01              47615-02              47618-06              47618-07              42863-00                47615-03              47666-00              47666-01              47672-02              47672-03              47357-00              47357-01              47600-01              47603-01              47699-00              47699-01              47699-02              47702-00              47702-01              90541-01              90610-01              47525-01              53424-00              49809-00              49809-01              47963-00                46441-00              42632-02              90609-00              42809-01              41614-02              30617-02              37306-00              35571-00              90589-01              90213-03              37408-00              90589-00              41539-00              42854-01              46384-00              90547-00              42551-02              42551-00              42551-01              42557-00              42554-00                30615-00              30563-03              35570-00              35573-00              37408-01              30617-00              30052-00              30052-01              42854-00              30235-00              42605-00              37411-00              16624-00              47963-02              47954-00              30238-00              35618-02              90090-00              90611-00              32520-00              47513-00                90473-00              32166-00              36663-00              39138-00              32206-00              52096-00              42805-00              90202-01              46489-00              49803-00              46435-00              46429-00              46423-00              35536-02              35536-01              41837-00              36827-00              35509-00              35633-02              30093-00              42758-00                42623-00              32200-00              42650-00              38483-00              32500-01              47981-01              47975-01              47978-01              47981-02              47981-00              47975-00              47978-00              41590-00              41590-01              40330-00              37393-01              48903-00              35507-01              35507-00              42770-00              32135-03                90134-00              35643-03              35640-00              35554-00              30262-00              41828-00              37303-00              35640-02              42533-01              42530-01              42539-01              42539-00              42542-01              42542-00              42543-01              42543-00              42530-00              37604-03              37604-02              41599-00              16600-00                34106-03              34106-08              34106-09              34106-04              34103-02              34103-07              34106-02              34106-07              34103-01              34103-06              37812-00              90369-00              34103-00              34103-05              34103-04              34103-09              34106-00              34106-05              34106-01              34106-06              30644-01                34100-00              34103-03              34103-08              34100-01              38800-00              30262-01              30213-00              46369-00              46378-00              46372-00              46375-00              13206-00              37604-01              37604-00              42572-00              37212-01              41719-00              32174-00              32174-02              42572-01              32174-01                35713-03              42512-00              42515-00              30485-00              30473-04              30478-10              30478-13              42536-00              37224-03              42536-04              42536-05              42536-02              42536-01              42536-03              90957-00              90956-00              36546-00              90225-02              30450-00              42731-01              30023-00                30023-01              35688-04              90312-00              42587-04              42587-05              38213-00              38209-00              38212-00              41898-04              90488-00              41832-00              36821-00              37215-00              36836-00              36806-00              37318-04              90950-02              40012-00              30511-07              38421-00              36815-00                37854-00              36845-07              36845-06              36840-03              30478-22              90308-00              37224-00              36809-01              36815-01              30494-00              32094-00              30475-01              36803-01              30475-00              37318-01              36806-02              36654-02              30451-02              41905-07              92068-01              30491-03                36800-01              32023-01              32023-04              36821-03              30490-01              90169-00              52035-00              30479-02              30479-01              36652-01              41831-00              90343-00              90950-04              90463-01              41773-00              36854-03              36845-05              36845-04              36840-02              90297-00              90297-02                90297-01              36848-00              36854-02              30485-01              90049-01              36830-00              37318-02              37318-03              36656-02              36656-03              30476-04              30478-07              47009-00              36851-00              41905-06              92068-00              36811-01              90171-00              36821-01              37842-00              39331-00                41905-08              92068-02              90349-00              30491-04              36800-03              90950-03              32023-02              32023-05              36833-01              41895-02              37318-00              36833-00              30490-02              90942-02              90315-00              90294-00              90294-01              37221-00              30476-02              30476-03              30375-23                30568-00              30569-00              36812-02              41898-02              36842-00              36854-01              36825-00              36854-00              36857-00              36803-02              42506-00              42509-00              37613-01              37613-00              30644-00              48512-00              42707-00              48503-00              48500-00              48506-00              48509-00                41737-03              41737-02              41731-00              41737-04              41615-00              42530-02              47009-01              30029-00              30026-00              30035-00              30032-00              90092-00              50372-00              50369-00              50366-00              50363-00              48657-00              48654-00              48645-00              48642-00              48657-01                48654-01              48651-00              48648-00              90450-01              41656-00              36561-00              42599-00              42599-01              47069-01              47063-00              47063-01              47024-02              47024-03              47030-00              47003-00              47054-00              47048-00              47018-00              47018-01              47036-00              47057-00                47069-00              47024-00              47024-01              47030-02              47042-00              47609-06              47609-07              47000-00              47609-04              47609-05              47303-00              47303-01              47567-00              47566-02              47327-00              47327-01              47339-00              47339-01              47612-00              47612-01              47315-00                47315-01              47612-06              47612-07              90530-00              47753-00              47762-01              47405-01              47405-00              47466-00              47363-01              47363-03              47456-00              47456-01              47363-00              47363-02              47300-00              47300-01              47564-00              47566-00              47381-01              47385-01                47385-03              47381-03              47447-00              47451-00              47381-00              47385-00              47385-02              47381-02              47390-00              47390-01              47348-00              47348-01              90530-02              47597-00              47600-00              47462-00              47462-01              47396-00              47396-01              47564-01              30562-05                47566-04              47546-00              47546-01              90066-00              47555-00              47555-01              47756-00              47738-00              47621-00              47621-01              47636-00              47636-01              47426-00              47426-01              47324-00              47324-01              47336-00              47336-01              47609-00              47612-02              47612-03                47609-01              47312-00              47312-01              47516-01              47531-00              47609-02              47612-04              47612-05              47609-03              47663-00              47663-01              47672-00              47672-01              47354-00              47354-01              47603-00              47696-00              47690-00              47693-00              90541-00              90610-00                47525-00              46438-00              30676-02              35713-12              90444-00              35506-00              38393-01              38353-01              49112-00              90597-00              38760-01              38760-02              38760-00              39137-01              36664-00              32210-00              39137-00              42710-00              36649-00              42615-00              42614-00                38390-03              49857-00              38456-30              38456-31              38456-23              38456-24              38654-04              38654-01              13109-01              38350-03              38368-03              38350-01              38368-01              38456-29              38456-22              90203-10              90203-03              41905-01              90367-00              36800-02              37390-01                90231-00              50130-00              30052-02              30052-03              47576-00              38715-00              16512-00              41749-00              52420-00              47483-00              42615-01              42614-01              45653-00              41797-00              41680-00              49721-00              47606-01              47606-03              47492-00              53400-00              53410-00                47594-00              47360-01              47453-00              47360-00              47378-01              47444-00              47378-00              47387-00              47543-00              47552-00              47579-00              53403-00              47627-00              47633-00              47423-00              47606-00              47471-00              47606-02              47684-00              47687-00              50352-00                47561-00              42801-00              37227-00              41557-02              90539-00              90551-00              35677-02              35674-00              35674-01              46306-00              46306-01              32183-00              42698-06              41716-02              41716-01              41716-03              41752-03              41737-05              41737-06              41716-00              30216-02                90487-00              90439-00              90437-00              35608-01              30192-00              42698-08              42698-05              41819-00              30375-01              92035-00              90064-00              90014-00              90015-00              39323-01              39323-00              90364-00              90443-00              41644-01              90329-03              90079-00              90599-00                90542-00              90110-00              90598-00              90552-00              90536-00              90397-01              90132-00              90060-00              90145-00              90142-02              90142-01              90449-00              90533-00              90085-00              90357-00              30644-10              30644-11              90139-00              90404-00              49718-00              90329-00                90395-00              41533-02              90446-00              42596-03              30223-02              90661-00              96232-00              90319-00              90681-00              90726-00              96218-00              38456-36              41716-04              41752-00              41737-00              41737-01              35684-00              90223-01              90548-00              90586-00              90070-01                96230-00              90316-00              90114-00              90222-01              90118-00              90441-00              90147-00              90160-00              90081-00              90442-00              90080-01              90111-00              90280-00              90441-01              90089-00              90077-00              90283-00              90436-00              90451-00              90398-01              90593-01                35694-03              90042-00              90016-01              90354-00              90133-00              90083-00              90061-00              90076-02              90146-00              90143-01              90143-02              90438-00              90086-00              90076-00              90067-00              90143-00              90366-00              90358-00              90363-01              30644-12              90395-01                90080-00              90072-00              90078-00              90140-00              90115-00              90113-00              90088-00              90116-00              90405-01              90405-00              96226-00              90162-00              90365-00              90434-00              90076-01              90007-01              90406-00              35618-03              90676-00              90041-00              90401-01                90431-00              90137-00              90075-00              42746-05              90335-01              90305-00              42764-04              42764-03              42764-00              90091-00              46336-02              46336-03              42734-01              30505-00              41740-00              36800-00              41755-00              13815-00              34524-00              38287-02              38290-01                38287-01              41674-02              41674-00              41674-01              42581-00              42581-01              42677-00              41641-00              35527-00              45027-00              35608-00              46528-00              47915-00              35572-00              35618-00              35618-01              35759-00              30663-00              30058-01              41695-00              42638-00                42629-00              90093-00              49842-00              49839-00              49824-00              49821-00              49836-00              49837-00              49838-00              49833-00              49830-00              49827-00              30635-00              37417-00              37418-00              49851-01              46492-00              49851-00              38627-00              41521-00              41521-01                42587-00              42587-01              40709-02              40712-02              40703-00              50206-02              50206-01              50206-03              50203-00              50206-00              42680-00              52824-00              90312-01              90671-00              90671-01              35640-01              41572-00              32138-01              35539-00              35539-01              35539-02                42587-02              42587-03              14106-00              14100-00              35637-07              37604-15              37604-13              37604-09              37008-04              37020-00              35637-10              36573-00              30609-03              30609-02              37004-00              30609-01              30609-00              35595-00              37023-00              37053-00              37000-00                35723-00              35723-02              36612-00              35637-08              30511-11              35694-02              36615-00              42590-00              41728-00              32135-02              32135-00              30644-02              30644-03              30278-01              35703-01              38803-00              35520-00              35513-00              36863-00              90130-00              90141-00                90131-00              90403-00              48600-00              16570-00              35677-01              30266-01              42590-01              49503-00              41867-00              41864-00              41861-00              48400-04              52148-00              35649-03              35623-00              35649-01              41533-01              41542-00              41530-00              41527-00              41626-01                41632-01              41632-00              41626-00              45200-00              50394-00              13104-00              32120-00              97395-00              90722-00              41879-01              42845-00              42845-01              90342-01              90582-00              90582-02              90582-01              32166-01              50309-00              49866-00              42647-00              48681-00                42620-00              41761-00              42622-00              35713-02              38754-00              42545-01              42545-00              45729-03              45723-03              45726-03              45720-03              90680-03              90680-02              90679-03              90679-02              45729-02              45723-02              45726-02              45720-02              90572-00              48418-01                48421-01              48424-07              48427-07              48400-01              48406-14              48409-14              48406-08              48409-08              48406-05              48409-05              48406-09              48409-09              48406-01              48409-01              46396-02              46399-02              48400-05              48403-03              48406-16              48409-16              48412-01                48403-02              48424-04              48427-04              48406-03              48409-03              46396-03              48424-05              48427-05              48424-03              48427-03              90588-00              49503-05              90605-01              45753-00              45754-00              48418-00              48421-00              45729-01              45723-01              45726-01              45720-01                90680-01              90680-00              90679-01              90679-00              48424-06              48427-06              48400-00              48406-13              48409-13              48406-06              48409-06              48406-04              48409-04              48406-07              48409-07              48406-00              48409-00              90555-00              45729-00              45723-00              45726-00                45720-00              46396-00              46399-00              48400-03              48403-01              48406-15              48409-15              48412-00              48415-00              48400-02              48403-00              48424-01              48427-01              48406-02              48409-02              46396-01              46399-01              48406-10              48409-10              48424-02              48427-02                48424-00              48427-00              90569-00              45563-01              49806-00              30481-00              46486-00              49800-00              46432-00              46426-00              46420-00              35703-00              40351-00              41677-00              90611-01              97343-00              52141-01              52141-03              52141-00              52141-05              52141-02                52141-04              13112-00              39606-00              39609-01              39612-00              40015-00              41671-00              41692-01              41692-00              47960-00              30224-00              49854-01              49854-00              49569-00              42776-00              42773-01              47918-00              46534-00              30183-00              32096-00              30482-00                30225-00              42857-00              42857-01              30317-00              35633-01              16603-00              36604-00              37300-00              42791-03              42797-03              90068-00              42809-00              90071-01              37218-00              35646-00              90062-00              41787-02              49545-00              46483-00              40009-00              50324-01                50324-00              45498-00              37044-02              37044-03              39126-00              36609-00              36609-01              41566-00              45239-00              41566-01              45519-00              49116-00              49117-00              46393-00              46387-00              46390-00              49548-00              30563-01              42527-00              42749-00              42779-00                41566-02              45650-00              45518-00              45515-00              45512-00              45506-00              45512-01              45506-01              35599-01              39125-01              40009-02              42632-01              30563-00              41881-02              36609-03              40009-01              36665-00              39131-01              90391-00              42704-01              46510-00                90581-00              42824-00              36654-00              90585-00              90584-01              41822-00              41825-00              32075-01              42761-00              90571-00              90544-00              90402-01              41683-00              41683-01              90570-00              50112-00              96215-00              90281-00              31554-00              90545-00              42548-00                32147-00              42672-00              30266-00              42596-00              42593-01              42617-00              41557-03              90402-00              31551-00              30223-01              30223-00              46522-00              46519-00              46525-00              37604-06              30281-01              30281-00              30278-00              30278-02              46381-00              49706-03                41868-00              90568-00              90568-02              47912-00              90568-01              50396-00              90313-01              35597-01              35568-00              50312-00              46342-00              49509-00              49109-01              46336-01              46336-00              48936-00              49860-00              46342-01              45867-00              50104-00              46348-00                46339-00              46360-00              46351-00              46354-00              46357-00              49709-00              49503-01              45875-00              41608-00              41608-01              90375-00              42584-00              41689-02              47969-00              16618-00              30644-05              30644-04              35684-01              30297-02              31548-00              41789-00                41789-01              42746-04              42782-00              47495-00              47516-00              47480-00              90583-01              50357-02              46507-00              41810-01              41810-00              49121-04              30666-00              42698-07              41779-00              90579-00              30226-00              32084-01              32087-00              45791-00              37045-00                42810-00              31563-00              16570-01              49224-00              46336-04              46516-00              47906-00              90686-00              30017-01              30020-00              46336-05              39609-00              45857-01              30653-00              37402-00              41689-01              41689-00              35713-06              37432-00              45692-00              45605-01                46531-00              47916-00              37438-00              30180-00              30253-00              35611-01              30272-00              32039-00              30094-07              37605-00              37605-01              37041-00              30094-00              30094-03              30409-00              96216-00              37604-17              90348-00              90319-01              30084-00              37604-18                90356-00              30094-04              30094-06              30094-05              30094-09              30495-00              30492-01              36608-00              13815-01              36652-02              39118-01              36627-00              36627-01              39118-00              46456-00              38748-01              37011-00              38362-00              39130-00              35330-00              30492-02                35360-00              35331-00              30382-03              30440-01              30224-01              36537-02              36624-01              30224-02              31245-00              31245-02              31245-01              31245-03              45015-01              45003-01              38748-00              52034-00              30195-04              30195-05              30195-07              30195-06              30195-01                42833-00              42833-01              42839-00              42839-01              39000-00              30195-03              30195-02              30190-00              90663-00              37217-01              50115-00              92081-00              92082-00              92122-00              92142-00              92086-00              30062-00              36650-00              92138-00              92032-00              92125-00                92126-00              92124-00              92090-00              92087-00              92049-00              92097-00              47540-01              47540-00              41647-01              41647-00              38241-00              41653-01              41653-00              41629-00              32171-00              35500-00              42503-00

9-9          Лікувально-профілактичні процедури

35614-00              92011-00              11709-00              11708-00              11710-00              11711-00              92056-00              11500-00              11503-05              11512-00              11503-16              11503-14              11503-15              11503-11              11503-12              11503-02              11906-00              11909-00              11503-10              11503-13              11503-09              97086-00                18360-02              13109-00              13757-00              13110-00              42737-01              90002-00              35677-03              39009-00              90376-01              39606-01              49103-00              48930-00              50106-00              90686-01              90665-00              39003-00              92173-00              92175-00              92174-00              92176-00              92179-00                95550-06              95550-14              95550-05              95550-10              96117-00              96116-00              18288-01              39140-00              18216-27              18230-00              18216-28              18216-06              18216-00              18216-03              18216-29              18216-30              18216-15              18216-09              18216-12              18216-31              18230-01                18216-32              18216-24              18216-18              18216-21              92058-01              13939-02              13942-02              92518-01              18240-00              90765-03              90765-00              90765-01              90765-02              13025-00              13020-00              96191-00              92052-00              22007-00              22008-00              18233-00              16514-00                13400-00              13750-04              13750-05              22060-00              22055-00              13755-00              13750-06              13706-02              13506-00              13706-04              13706-01              13706-03              92061-00              13709-00              39013-01              39013-00              18366-01              13750-02              13750-01              13750-00              13750-03                92210-00              30205-01              30205-00              92199-00              14224-04              14224-05              14224-00              14224-01              14224-02              14224-03              14224-06              30195-00              14212-01              14212-00              92028-00              92071-00              14203-01              14203-00              96157-00              14050-01              14050-00                14053-05              14053-02              14053-03              14053-00              14053-01              14053-04              47711-00              47717-00              47720-00              14206-00              14206-01              92075-00              90531-00              96158-00              96233-00              92115-00              92120-00              92123-00              92088-00              92089-00              92076-00                92027-00              92104-00              92065-00              92031-00              92121-00              96092-00              47708-00              92077-00              92078-00              92108-00              92080-00              92109-00              92110-00              92101-00              92099-00              92100-00              92102-00              92073-00              92074-00              92096-00              92037-00                92203-00              96161-00              96160-00              90677-00              14050-02              14053-06              14053-08              14053-07              22065-00              12000-00              12003-00              12018-00              12012-00              12015-00

9.10 Лікувально-діагностичні процедури

30097-00              55824-01              55832-00              55836-00              55816-00              55800-00              55828-00              55816-01              55804-00              55808-00              90119-00              41764-00              41764-02              41849-00              41855-00              16514-01              11713-00              11000-00              11006-00              11003-00              11700-00              11600-03                13842-00              11712-00              11309-01              11309-00              11312-02              11312-00              96173-00              96050-00              11300-00              11306-00              92015-00              92016-00              11321-00              11506-00              96044-00              11830-01              42821-00              96041-00              12203-01              96040-00              11921-00                11900-00              31536-00              41650-01              41650-00              11211-00              96052-00              11200-00              96055-00              11333-00              11336-00              96053-00              96065-00              30075-34              30075-30              35615-00              41716-05              30075-28              42676-00              30075-20              30075-00              31533-00                30075-01              30075-24              30096-00              30075-38              42692-01              30075-23              30075-22              30075-35              30075-27              30071-00              96190-02              92047-00              92046-00              90220-00              92147-00              92167-00              92157-00              92169-00              92168-00              92154-00              92153-00                92155-00              92166-00              92165-00              92151-00              92145-00              92143-00              92144-00              92148-00              92156-00              92150-00              13706-05              92146-00              92149-00              92163-00              96195-00              96195-01              96195-02              92162-00              92171-00              92160-00              92158-00                92159-00              92161-00              92177-00              92172-00              95550-00              96134-00              96137-00              96135-00              96136-00              96133-00              96132-00              92511-99              92511-90              92511-59              92511-50              92511-19              92511-10              92511-49              92511-40              92511-29              92511-20                92511-39              92511-30              92511-69              92509-99              92509-90              92509-59              92509-50              92509-19              92509-10              92509-49              92509-40              92509-29              92509-20              92509-39              92509-30              92509-69              92510-29              92512-99              92512-90              92512-59              92512-50                92512-19              92512-10              92512-49              92512-40              92512-29              92512-20              92512-39              92512-30              92512-69              92510-99              92510-90              92510-59              92510-50              92510-19              92510-10              92510-49              92510-40              92510-20              92510-39              92510-30              92510-69                92513-99              92513-90              92513-59              92513-50              92513-19              92513-10              92513-49              92513-40              92513-29              92513-20              92513-39              92513-30              92513-69              92519-99              92519-90              92519-59              92519-50              92519-19              92519-10              92519-49              92519-40                92519-29              92519-20              92519-39              92519-30              92519-69              92514-99              92514-90              92514-59              92514-50              92514-19              92514-10              92514-49              92514-40              92514-29              92514-20              92514-39              92514-30              92514-69              92515-99              92515-90              92515-59                92515-50              92515-19              92515-10              92515-49              92515-40              92515-29              92515-20              92515-39              92515-30              92515-69              18276-00              18244-00              18286-00              18274-01              18248-00              18250-00              39013-02              18272-01              18268-00              90022-00              90023-00                18260-00              18280-00              18262-01              18262-00              18274-03              18274-04              18272-03              18238-00              18266-00              18256-00              18282-00              18258-00              18236-00              18234-00              18272-02              18272-00              18254-00              18286-01              18274-02              18242-00              18266-01                18266-02              18278-00              18264-00              18262-02              18270-00              18288-00              18284-00              18274-00              18252-00              18246-00              18286-02              96197-10              96197-04              96197-08              96197-06              96197-19              96197-07              96197-02              96197-00              96197-03              96197-01                96199-10              96199-04              96199-08              96199-06              96199-19              96199-07              96199-02              96199-00              96199-03              96199-01              96202-10              96202-04              96201-10              96201-04              96201-08              96201-06              96201-19              96201-07              96201-02              96201-00              96201-03                96201-01              96200-10              96200-04              96200-08              96200-06              96200-19              96200-07              96200-02              96200-00              96200-03              96200-01              96203-10              96203-04              96203-03              18298-01              39013-03              18292-00              18292-02              18290-00              18292-01              39100-00                18296-00              18294-00              18298-00              18294-01              90762-01              90762-00              90029-00              92043-00              90660-00              92131-00              92094-00              96154-00              92044-00              96156-00              92105-00              92106-00              92119-00              92116-00              92029-00              92025-00              14200-00                11235-00              92500-01              96019-00              96063-00              11332-01              11332-00              11503-08              11503-17              11503-19              11315-01              11315-02              11503-04              11503-18              96027-00              11332-02              90770-00              90353-01              96159-00              13839-00              13312-00              30055-00                30010-00              30014-00              35317-01               35317-02

9.11 Інші діагностичні процедури

11919-00              11917-00              55118-00              11820-00              57007-01              56807-00              56507-00              60069-01              60069-00              60066-01              60066-00              60045-01              60045-00              60039-01              60039-00              60042-01              60042-00              60009-01              60003-01              60006-01              60009-00              60006-00                60021-00              60015-00              60018-00              60057-01              60057-00              60051-01              60051-00              60054-01              60054-00              60033-00              60027-00              60030-00              61450-00              61559-00              61442-00              61523-00              61369-00              61485-00              11830-02              90461-00              12518-00                12021-00

 

Використовуючи цей сайт, ви погоджуєтесь, що ми використовуємо файли cookie.